Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

II SAB/Ol 145/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-14

w udostępnieniu informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie '[...]' (dalej: 'Dyrektor PCPR', 'organ') z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej przez przesłanie, drogą elektroniczną, skanu...

II SAB/Kr 11/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-14

udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] grudnia 2017 r. oddala skargę. Wnioskiem z dnia 27 grudnia 2017 r., znak [...] (data wpływu do organu 28...
grudnia 2017 r.), skarżący E. S. zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w O. o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi...

I OSK 2842/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

2019 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora Powiatowego...
', oddalił skargę R. D. na decyzję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K. z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Kr 100/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

informacji publicznej I. stwierdza, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. S. dopuściło się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II. umarza...
Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skargą Ł. T. na bezczynność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

I OZ 731/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

z dnia 11 marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 28 lutego 2017 r., II SAB/Rz 18/17 (dalej zarządzenie z 28...
w zakresie udzielenia informacji publicznej, dotyczące odpowiednio wniosków z dnia: 15 lutego 2016 r. (sprecyzowanego dnia 23 lutego 2016 r.); 11 marca 2016 r. i 6 października...

I OZ 732/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

z dnia 6 października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 28 lutego 2017 r., II SAB/Rz 19/17 (dalej zarządzenie...
na bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej, dotyczące odpowiednio wniosków z dnia: 15 lutego 2016 r. (sprecyzowanego dnia 23 lutego 2016 r.), 11 marca 2016 r. i 6...

II SAB/Kr 11/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-20

informacji publicznej p o s t a n a w i a I) zwolnić skarżącego E. S. od kosztów sądowych II) ustanowić dla skarżącego E. S. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka...

II SA/Ol 792/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-07

ogłoszenie o naborze jak i informacja o jego wynikach została udostępniona nie tylko w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w S., ale także została umieszczona...
uzasadnienia dokonanego wyboru a także brak informacji o zastosowanych metodach i technikach naboru, tj. sporządzeniu uzasadnienia informacji o zakończonym naborze i jego wynikach...

II GSK 1615/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-14

słownikową stwierdziło, że bariery w komunikowaniu są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej przekazywanie informacji. We wniosku...
obszerne wyjaśnienia nie zostały przyjęte. Do pisma załączył 'Opinię pedagogiczną' z dnia 17 marca 2016 r. oraz 'Informację o wynikach diagnozy psychologicznej' z dnia 16...

II SA/Go 985/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-22

administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1) decyzje administracyjne;, 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym...
których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień...
1   Następne >   2