Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego X

II SA/Op 76/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-16

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa., Taką czynnością z zakresu administracji publicznej jest zaskarżona przez W. K. informacja o odmowie przyznania...
skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez W. K. była informacja o odmowie przyznania pomocy sporządzona [...] przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego...

II SA/Op 26/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-16

była informacja o odmowie przyznania pomocy sporządzona w dniu [...] przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w O., Sporządzenie tej informacji poprzedziło...
z dnia 4 listopada 2010 r., nr [...], organ doręczył S. S. informację z tej samej daty, że jego wniosek o przyznanie pomocy został rozpatrzony pozytywnie. Jednocześnie...

II SAB/Gl 35/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-05

administracyjnego, do organu administracji publicznej wyższego stopnia nad Dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, w K. z zażaleniem na niezałatwienie sprawy...
Rynku Rolnego w K., zgodnie z pouczeniem zawartym w piśmie organu z dnia, (...) r. oraz informacją telefoniczną uzyskaną od pracownika Agencji., Wojewódzki Sąd...

I SAB/Gd 2/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-09-10

, przy czym zgodnie z brzmieniem tego przepisu katalog informacji, danych i oświadczeń, które powinien zawierać przedmiotowy wniosek o przyznanie dopłaty ma charakter otwarty...
o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń, jednakże zawarty w nim katalog informacji, danych i oświadczeń, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie dopłaty...

III SA/Kr 1986/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-20

środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw, zmierzającego do urzędowego potwierdzenia informacji zdeklarowanych w powiadomieniu., Jednocześnie Agencja Rynku...
przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.) w skrócie 'P.p.s.a.', zgodnie, z którym kontrola działalności administracji publicznej przez sądy...

II SA/Bd 228/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-01

administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, stosując środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy...
administracyjne obejmuje orzekanie, między innymi w sprawach skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów...