Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

I OSK 703/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

ze skargi S. Z. na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
. Wnioskiem z dnia 26 września 2014 r. S. Z. zwrócił się do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w S. o udostępnienie informacji publicznej w postaci wszystkich...

II SAB/Sz 145/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

. Z. na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych do rozpoznania wniosku...
Rolnych Oddział Terenowy o udostępnienie informacji publicznej w postaci wszystkich operatów szacunkowych sporządzonych na zlecenie ANR OT w latach...

I OSK 1766/12 - Wyrok NSA z 2012-10-25

Nieruchomości Rolnych w O. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Op 8/12 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Opolu oddalił skargę D. O. na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej...

II SAB/Ol 179/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Nieruchomości Rolnych w udostępnieniu informacji publicznej 1/ zobowiązuje Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych do rozpoznania wniosku skarżącego przedsiębiorstwa o udzielenie...
informacji publicznej; 2/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3/ nie wymierza organowi grzywny; 4/ zasądza od Dyrektora Agencji...

II SAB/Bd 49/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział...
do informacji publicznej wniósł skargę na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w [...], zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, art...

II SAB/Ol 12/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

. W. na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddziału Terenowego w udzieleniu informacji publicznej dotyczącej warunków ogłoszonego przetargu - zobowiązuje Agencję...
, informacji publicznej w postaci ogłoszenia o warunkach przetargu ustnego nieograniczonego dotyczących działek nr 129/8 i 129/6 w obrębie Litwinki o pow. 0,3731 ha...

II SA/Go 675/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

Obywatelskiej [...] na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ) w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

II SAB/Go 52/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

Stowarzyszenia [...] na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w części...
do informacji publicznej. Powyższe pismo doręczono Stowarzyszeniu drogą pocztową w dniu 18 marca 2014 roku., Wnioskodawca w wyżej wymienionym terminie nie wykazał...

I OSK 228/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

do informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy do ponownego rozpoznania...
Oddział Terenowy w B. z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej., Powyższe postanowienie zostało wydane...

II SAB/Op 8/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 28 grudnia 2010 r., opartym o przepis...
art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, D. O. wystąpił do Agencji Nieruchomości...
1   Następne >   3