Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

III SA/Lu 190/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-25

. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie...
na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej., W swoim piśmie z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji...

II SAB/Kr 92/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej skargę oddala Skargę na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji...
. na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) o udzielenie informacji dotyczącej...

II SAB/Gd 9/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-30

w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: skargę odrzucić. Stowarzyszenie Mieszkańców wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę...
na bezczynność Dyrektora Regionalnego Oddziału Agencji Mienia Wojskowego w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 lutego 2018...

II SAB/Wr 94/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-06-01

. Dodatkowo podniesiono, że żądanie skarżącego nie mieści się w katalogu zagadnień mających charakter informacji publicznej, a nadto nie odmówiono dostępu do informacji...
z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa., W rozpoznawanej sprawie w grę wchodzić może jedynie pkt 4...

II SA/Ol 544/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-18

bez wydania decyzji administracyjnej., W uzasadnieniu podał, że informacją z dnia 28.04.2015 r. Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w O. poinformował...
skarżącego o zaprzestaniu wypłacania świadczenia mieszkaniowego począwszy od dnia 01.04.2015 r. oraz nakazał zwrot już wypłaconego, gdyż powziął informację o nabyciu...

II SAB/Ol 49/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-03-08

do prowadzonego postępowania określonych w art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i dlatego udzielił jedynie informacji w tym zakresie. W związku jednakże...
, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych...

II SAB/Bd 35/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-28

rozpoznania wniosku i wydania decyzji przez organ I instancji. Do dnia złożenia skargi nie otrzymał żadnej decyzji w tej sprawie, ani informacji o przedłużeniu terminu...
administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że sąd przede wszystkim rozpatrując skargę ocenia...

OSK 698/04 - Wyrok NSA z 2004-09-22

trasie jest to jedyny środek komunikacji publicznej, a przepisy ustawy przewidują możliwość wykupienia przez jednostkę wojskową bezpłatnych biletów na przejazd...
. Oświadczenie o dojeździe do pracy autobusem komunikacji publicznej skarżący złożył organowi przed wydaniem zaskarżonej decyzji, a cena biletu miesięcznego jest znana...

I SA 2480/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24

administracji publicznej ma obowiązek udzielania informacji stronom postępowania, wtedy gdy informacja dotyczy okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie...
[...] Dyrektora Oddziału Terenowego L. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ administracji publicznej podniósł, że w dniu [...] października 1998...

OSK 712/04 - Wyrok NSA z 2004-09-22

dojazdu w wysokości miesięcznego biletu w komunikacji MZK mimo, iż na przedmiotowej trasie jest to jedyny środek komunikacji publicznej a przepisy ustawy przewidują...
miejscowości i dojeżdżający do miejscowości, w której stale pełnią służbę, otrzymują zwrot kosztów dojazdu najdogodniejszym publicznym środkiem transportu, jeżeli organy...
1   Następne >   +2   4