Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

IV SAB/Gl 147/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-06

Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w C. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: 1) odrzucić skargę; 2) zwrócić wpis sądowy w kwocie 100 zł...
. o dostępie do informacji publicznej, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na Oddział Regionalny KRUS w C., w związku z odmową wydania...

II SAB/Wa 458/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-15

Społecznego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - G. P. wnioskiem z [...] września 2011...
publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), informacji publicznej w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne prowadzone przez centralę KRUS na 'Usługi eksploatacji...

II SAB/Wa 417/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-05

Społecznego Placówka Terenowa w O. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków...
na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zażądał od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w O. pilnego wydania mu odpisu protokołów...

II SAB/Ol 166/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-11

Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w udostępnieniu informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; II. stwierdza...
Administracyjnego w Olsztynie skargę na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (organ) przez nieudzielenie informacji publicznej...

II SAB/Bd 25/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-10

niejawnym sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w B. w przedmiocie informacji publicznej...
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w B., w przedmiocie informacji publicznej, sprecyzowaną w skutek wykonania wezwania Sądu jako skargę na bezczynność wyżej wskazanego...

II SAB/Wa 437/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-21

[...] października 2011 r. znak: [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 9 listopada 2011 r. G. P. skierował...
[...] z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę z dnia 28 listopada 2011 r. organ wniósł...

II SAB/Wa 458/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-27

. o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a: sprostować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 458/12...
Społecznego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej. Jednakże w komparycji powyższego wyroku popełniono omyłkę...

II SAB/Bd 25/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-28

informacji publicznej postanowił przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym W dniu 23 lipca 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF...
oraz zasobów finansowych. Utrzymuje się z renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego. W uzasadnieniu żądania stwierdziła, że domaga się udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Wa 417/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-13

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 września 2011 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. zwolnić...
W. S. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla W. S. radcę prawnego. Na podstawie informacji przedstawionych przez W. S., w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa...

II SAB/Wa 417/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-06

Społecznego Placówka Terenowa w [...] w przedmiocie wniosku z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: przyznać ze środków budżetowych...
1   Następne >   2