Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Gl 102/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-06

Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. do załatwienia wniosku...
o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii wszystkich dokumentów dotyczących pracy komisji antymobbingowej, działającej w kwietniu 2016 r. i badającej...

IV SAB/Gl 217/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-12

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności oraz że bezczynność ta nie miała...
za pismem organu z 6 października 2018 roku - na bezczynność w załatwieniu jego wniosku z dnia 23 sierpnia 2017 roku o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia...

II SAB/Ol 9/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-20

Ośrodka Pomocy Społecznej w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia...
. R. Ż. (dalej: skarżący) wystąpił do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: MOPS) o informację publiczną w zakresie udzielenia informacji czy zakończyło...

IV SA/Wr 456/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-17

ze skargi L. F. na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. oddala...
[...], nr [...] wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy dotyczącej udostępnienia informacji publicznej na wniosek L. F., dalej także skarżący, z dnia 30 grudnia 2013 r., w której Zastępca...

VIII SA/Wa 921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. na rzecz skarżącego kwotę [...] zł (słownie...
informacji publicznych, tj., 1. Podanie faktycznej wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Państwa Ośrodku w podziale na poszczególne i wszystkie stanowiska według...

IV SAB/Gl 30/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-09

Społecznej w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2) określa, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym...
[...] r. B. G. zwrócił się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii wszystkich...

IV SAB/Po 208/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-15

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do podjęcia czynności w terminie miesiąca od dnia otrzymania...
do informacji publicznej., W dniu [...] sierpnia 2021 r. z adresu E-mail [...] na adres e-mail [...] wysłana została wiadomość o następującej treści: 'Proszę o przesłanie decyzji...

III SAB/Gl 132/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-05

Społecznej Powiatu [...] na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza bezczynność organu...
z brakiem odpowiedzi na złożony wniosek z [...] r. o udostępnienie informacji publicznej o wysokości wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w OPS L. zgodnie...

VIII SA/Wa 389/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
jest skarga G. B. na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R., znak: [...] z [...] lutego 2018 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SA/Łd 366/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. na rzecz Polskiej...
. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.), powoływanej dalej jako: 'u.d.i.p....
1   Następne >   +2   +5   +10   16