Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Ke 77/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-25

bowiem indywidualne sprawy rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych, przykładem czego są m.in. odmowa udostępnienia informacji publicznej lub umorzenie...
postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), czy też ustanowienie biegłego sądowego...

I SA/Bd 324/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-05

: 'u.p.d.o.p.') - tj. obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, powstanie za rok podatkowy trwający od dnia 1...
, pierwszy raz obowiązek sporządzenia i podania do publiczną wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkową powstanie za rok podatkowy trwający od dnia...

I SA/Sz 715/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-12

ma obowiązek udostępniać informacje publiczne za pośrednictwem stron w sieci teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej, a nadto, podmiot publiczny używa...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] [...] r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę. G. P. złożyła...

I SA/Kr 159/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-22

. jest powszechnie znana i powinna być brana pod uwagę z urzędu, np. ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu G. Ł. albo Państwowej Komisji Wyborczej., W odpowiedzi...
niejawnym sprawy ze skargi G. Ł. na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 listopada 2018 r. znak [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Kr 388/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-08

., Stosowane regulacje dotyczące zwrotu kosztów zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta, a w przypadku zbycia lokali mieszkalnych...
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta, a w przypadku zbycia lokali mieszkalnych przyjęte w uchwale Rady Miasta z dnia 11 czerwca 2008 r.' (na rozprawie pełnomocnik...

I SA/Wr 864/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-31

Ministra Finansów są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Indywidualne interpretacje podatkowe wraz...
Informacji Publicznej. Przy czym, zasady pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego, a tym samym zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa, nie buduje się poprzez...

I FSK 2052/18 - Wyrok NSA z 2020-12-02

, , po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r. sygn. akt I SA/Bd 243/18 w sprawie ze skargi Gminy N. [...] na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji...

I SA/Kr 95/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-14

ust.1,2 i 6 ustawy o VAT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, iż, organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku...
, gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta)., Ponadto Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważył, iż zgodnie z art. 20 ww. ustawy o drogach publicznych, do zarządcy...

I SA/Łd 593/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-09

i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego (dalej także: Projekt)., Kwota dofinansowania wyniosła 407 595 zł, natomiast kwota...
Informacji Sektora Publicznego udostępnionych na Geoportal.gov.pl. Dzięki realizacji Projektu w niniejszej formie możliwe będzie tworzenie i usług świadczonych w formie...

I SA/Łd 370/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-08-09

ich na żądanie uprawnionym organom;, 9a) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;, 10...
. na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 marca 2018 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.905.2017.2.JM w przedmiocie przepisów prawa podatkowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100