Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Ke 77/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-25

bowiem indywidualne sprawy rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych, przykładem czego są m.in. odmowa udostępnienia informacji publicznej lub umorzenie...
postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), czy też ustanowienie biegłego sądowego...

I SA/Bd 324/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-07-05

: 'u.p.d.o.p.') - tj. obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, powstanie za rok podatkowy trwający od dnia 1...
, pierwszy raz obowiązek sporządzenia i podania do publiczną wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkową powstanie za rok podatkowy trwający od dnia...

I SA/Sz 715/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-12

ma obowiązek udostępniać informacje publiczne za pośrednictwem stron w sieci teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej, a nadto, podmiot publiczny używa...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] [...] r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę. G. P. złożyła...

II FSK 1454/22 - Wyrok NSA z 2023-11-14

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego...
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Rz 841/20 w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą w R. na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji...

I SA/Kr 159/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-22

. jest powszechnie znana i powinna być brana pod uwagę z urzędu, np. ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu G. Ł. albo Państwowej Komisji Wyborczej., W odpowiedzi...
niejawnym sprawy ze skargi G. Ł. na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 listopada 2018 r. znak [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Po 460/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-31

ustawy o zdrowiu publicznym (opłaty cukrowej). Podmioty podlegające obowiązkowi rozliczenia wspomnianej opłaty są zobowiązane do składania 'Informacji' (o której mowa...
bez konieczności podawania numerów partii napojów w Informacji z art. 12g ust. 2 ustawy o zdrowie publicznym, jeżeli numery partii nie są zawarte na fakturze., 2. W przedstawionym...

I SA/Kr 388/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-08

., Stosowane regulacje dotyczące zwrotu kosztów zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta, a w przypadku zbycia lokali mieszkalnych...
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta, a w przypadku zbycia lokali mieszkalnych przyjęte w uchwale Rady Miasta z dnia 11 czerwca 2008 r.' (na rozprawie pełnomocnik...

I SA/Bd 592/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-01-10

o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału tej nieruchomości (por. odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia [...] sierpnia 2021 r...
na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia [...] sierpnia 2021 r., nr [...]). W dniu [...] stycznia 2011 r. na mocy umowy częściowego zniesienia współwłasności (Rep...

I SA/Wr 864/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-31

Ministra Finansów są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Indywidualne interpretacje podatkowe wraz...
Informacji Publicznej. Przy czym, zasady pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego, a tym samym zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa, nie buduje się poprzez...

I FSK 2052/18 - Wyrok NSA z 2020-12-02

, , po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2018 r. sygn. akt I SA/Bd 243/18 w sprawie ze skargi Gminy N. [...] na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100