Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

II SAB/Bd 19/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

ze skargi [...] Sp. z o.o. w P. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej...
w [...] do rozpoznania wniosku [...] sp. z o.o. w P. z dnia [...]r. w zakresie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych...

I OSK 1830/13 - Wyrok NSA z 2013-11-15

Sp. z o. o. w Poznaniu na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
informacji publicznej. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy., Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie...

IV SAB/Wr 33/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej we W. do rozpoznania wniosku [...] sp. z o.o....
: skarżąca, zawierające w swej treści żądanie udostępnienia informacji publicznej i danych osobowych. W zakresie udostępnienia informacji publicznej skarżąca zwróciła...

II SAB/Ke 72/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-28

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej do rozpoznania wniosku W. P. z dnia [...] kwietnia 2022 r. o udostępnienie...
informacji publicznej uzupełnionego wnioskami z dnia 29 maja 2022 r. i z dnia 27 czerwca 2022 r. - w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi akt wraz z odpisem prawomocnego...

II SAB/Bd 30/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-03

Skarbowej w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Grupa A. sp. z o.o. z siedzibą w P. na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r...
. o dostępie do informacji publicznej, przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwróciła...

II SA/Go 294/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-23

z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udostępnienie informacji publicznej w postaci zwykłej kserokopii opinii prawnej z dnia...

II SA/Ke 918/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-02

udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na rzecz Krajowej...
) od decyzji Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 138 §...

I OSK 2115/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

. z o. o. z siedzibą w Poznaniu na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązał Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu do rozpoznania wniosku [...] z dnia 31 sierpnia 2012 r...

II SAB/Kr 155/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-24

Dyrektora Izby Skarbowej w K. I. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej w K. do udzielenia informacji publicznej w zakresie wskazanym przez stronę skarżącą we wniosku z dnia 1...
Izby Skarbowej w K. o przekazanie drogą elektroniczną następujących informacji publicznych: protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz wyjaśnień składanych w toku...

II SAB/Kr 52/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-26

Skarbowej w K. w sprawie informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej w K. do załatwienia w terminie 14 dni wniosku Sekcji Krajowej [...] w W. z dnia 3 stycznia...
2013 r. znak: [...] o udostępnienie informacji publicznej II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszenia prawa; III. odstępuje od wymierzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100