Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby...
pełnomocnika, od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] r., znak [...], mocą której odmówiono udostępnienia informacji publicznej - decyzję pierwszoinstancyjną...

IV SAB/Gl 140/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-03

[...] na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje organ do załatwienia punktu 2 wniosku z dnia [...] r...
marca 2017 r., zwróciła się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. (dalej organ) o przekazanie w formie elektronicznej następującej informacji publicznej: 1...

II SAB/Op 61/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-07

w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 8 czerwca 2018 r. w pkt 3 i 4, w terminie...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu (dalej: 'organ') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SA/Sz 114/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-03-16

ze sprzeciwu Ł. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną...
r., poz. 256 ze zm., dalej jako: 'k.p.a.'), art. 16 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz...

I OSK 4082/18 - Wyrok NSA z 2019-10-08

Administracji Skarbowej w [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SAB/Op 61/18...
, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu sprawy ze skargi T.H. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] w przedmiocie informacji publicznej: (1...

I OSK 1056/18 - Wyrok NSA z 2019-12-18

Administracji Skarbowej w P. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Decyzją...

II SAB/Lu 12/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-03

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia [...] stycznia 2022 r. M. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...
na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie wniosku skarżącego z dnia [...] listopada 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej. W treści skargi...

II SA/Sz 794/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 27...
lutego 2017 r., A. L. w imieniu własnym i [...], [...] zwrócił się do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 48/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-27

w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
kosztów postępowania. Wnioskiem złożonym [...] czerwca 2017 r. A. J. zwróciła się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Op 76/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-14

w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu do załatwienia wniosku S. S. z dnia 13 kwietnia 2018 r. w części dotyczącej...
również skarżącym) jest bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie informacji publicznej., Skarga wniesiona została w następującym stanie faktycznym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100