Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SAB/Ol 89/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-12

Zakładu Karnego w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Zakładu Karnego do rozpoznania wniosków skarżącego z '[...]' i '[...]' - w terminie 14 dni; II...
wystąpił na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 t.j., dalej jako: 'u.d.i.p.'), Pismem z 2 czerwca 2021 r...

I OSK 1850/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

Służby Więziennej w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 17 sierpnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, R.P. pismem z dnia 17 sierpnia...

II SA/Sz 192/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

R. P. na decyzję Dyrektora Służby Więziennej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu...
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wnioskiem z dnia [...] r. R. P., w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił...

III OSK 6042/21 - Wyrok NSA z 2022-12-14

Więziennej z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
udostępnienia informacji publicznej., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, R.S. wnioskiem z dnia 31 stycznia 2020 r. wystąpił...

II SA/Sz 277/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

Dyrektora Służby Więziennej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu Państwa...
oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn.zm.) po rozpatrzeniu odwołania R.P....

I OSK 2219/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 marca...
. U. z 2012, poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) oddalił skargę R. S. na bezczynność Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SA/Sz 191/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-06-02

ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Służby Więziennej w S. z dnia [..] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. oddala skargę. II. przyznaje...
[...], w którym powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się o udzielenie 'informacji dot. funkcjonariuszy tj S., M...

II SAB/Ol 61/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-02-14

A. Z. na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby w udzieleniu informacji publicznej - oddala skargę. Z akt sprawy przesłanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie...
informacji publicznej. We wniosku wskazał, że: 'w związku z tym, iż w sprawach sądowoadministracyjnych przed WSA w Olsztynie tyczących się zasądzenia przez ten Sąd od organu...

II SA/Sz 789/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-11

. na decyzję Dyrektora Służby Więziennej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
z dnia 14 maja 2017 r. R. P., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm...

II SA/Sz 551/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

ze skargi R. P.. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
skarżącemu z urzędu. Pismem z dnia [...] r. R. P., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058...
1   Następne >   +2   +5   7