Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

II SAB/Rz 71/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-12

. na bezczynność Dyrektora Archiwum Państwowego w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Archiwum Państwowego w [...] do załatwienia wniosku...
skarżącej z dnia 27 czerwca 2016 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 2 tygodni od dnia zwrotu akt sprawy organowi; II. stwierdza, że bezczynność organu...

I OSK 2881/17 - Wyrok NSA z 2019-06-07

Dyrektora Archiwów Państwowych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od E...
. na bezczynność Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddalił skargę., Wyrok...

II SAB/Wa 708/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-24

wniosku z dnia 31 maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Dyrektor Archiwum Państwowego w [...] dopuścił się bezczynności; 2. stwierdza...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.); zwanej dalej u.d.i.p., o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 134/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-08

wniosku z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. W dniu [...] lutego 2017 r. (data stempla pocztowego) E.P. wniosła do Wojewódzkiego...
z dnia [...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie szczegółowych kryteriów, którymi organ kierował się ustalając skład Centralnej Komisji...

II SAB/Wa 493/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

informacji publicznej postanawia: -odrzucić skargę- W. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Dyrektora [...] w przedmiocie...
rozpoznania pkt [...] wniosku z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Wa 873/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-02-18

informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę J. S. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczynił bezczynność Dyrektora Archiwum...
Państwowego w [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] września 2021r. o udostępnienie informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II...

II SAB/Wa 707/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-27

sprawy ze skargi J.S. na bezczynność Dyrektora Archiwum Państwowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] kwietnia 2021 r. o udostępnienie informacji...
publicznej postanawia : odrzucić skargę. Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z 23 listopada 2021 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł., w terminie...

II SAB/Wa 610/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-30

, że organ jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania strony., Należy również stwierdzić, że wskazane pytania nie stanowią wniosku o informację publiczną...
. U. z 2022 r., poz. 329 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1...

II SA/Wa 1816/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-28

Wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania podania i umorzenia postępowania pierwszej instancji postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi -.

I OSK 233/11 - Wyrok NSA z 2011-05-10

działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg, między innymi, na inne niż określone w pkt 1 - 3 § 2 art. 3 cyt. ustawy...
akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Skoro pismo Dyrektora Archiwum Państwowego...
1   Następne >   +2   6