Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SAB/Łd 125/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-11

. na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dowódcę Jednostki Wojskowej nr [...] w L...
udostępnienia informacji publicznej., Autor skargi w jej uzasadnieniu wskazał na naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001...

II SAB/Łd 126/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-11

. na bezczynność organu Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dowódcę Jednostki Wojskowej nr [...] w L...
Wojskowej nr [...] z siedzibą w L. w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Autor skargi w jej uzasadnieniu wskazał na naruszenie przepisów postępowania, tj. art...

III OSK 4155/21 - Wyrok NSA z 2021-11-03

udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] lutego 2019 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
Wojsk Specjalnych w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z [...] lutego 2019 r., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym...

IV SA/Wr 568/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

'A' Sp. z o.o. w Z. G. na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Dowódca Ś. Okręgu...
Wojskowego, decyzją z dnia [...] r. nr [...], podjętą na podstawie art. 1 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Łd 204/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30

roku sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej A w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu miała...
zaskarżył do sądu administracyjnego bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] z siedzibą w L. w sprawie udostępnienia informacji publicznej., W skardze podniesiono...

II SAB/Łd 205/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30

roku sprawy ze skargi M.a M. na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej A w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność organu miała...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] z siedzibą w L. w sprawie udostępnienia informacji publicznej...

I OSK 3185/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązał Dowódcę Jednostki Wojskowej nr [...] w L...

I OSK 3184/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązał Dowódcę Jednostki Wojskowej nr [...] w L...

II FSK 2703/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-22

administracji publicznej. Informacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązków podatnika w zakresie rzetelnego wskazania dochodu do opodatkowania w deklaracji podatkowej...
Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w B. w przedmiocie sprostowania informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy postanawia: oddalić skargę...

II SA/Ol 398/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-08-18

, wskazując na brak przeprowadzenia dowodów z zaświadczeń lub informacji o rozkładach jazdy przewoźników publicznych. Organ II instancji stwierdził, iż przy ponownym rozpatrzeniu...
z przytoczoną ustawą przez miejscowość pobliską należy rozumieć miejscowość, do której najkrótszy czas dojazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   16