Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SAB/Wa 246/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-22

Lekarską w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] listopada...
2017 r. K. S. zwrócił się do Rejonowej Wojskowej Komisji [...] (RWK[...]) w [...], w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Wa 246/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-16

prowadzenie postępowania przez Centralną Wojskową Komisję Lekarską w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej...
Komisję Lekarską w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Skarżący po otrzymaniu odpisu sentencji...

II SA/Wa 1265/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

., W uzasadnieniu podano, że związki schorzeń i inwalidztwa ze służbą wojskową ustalono na podstawie odpisu przebiegu służby wojskowej, informacji o warunkach i przebiegu...
informacji dotyczącej zaburzeń stresowych - pourazowych. Analiza akt sprawy wykazała, że przedłożone przez skarżącego zaświadczenie od lekarza psychiatry z NZOZ Przychodnia...

II SA/Wa 686/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-01

. Według informacji zawartej przy skierowaniu, wymieniony przebywa na zwolnieniach lekarskich od początku 2014 r. z krótkimi jedno - lub dwudniowymi przerwami. Zwolnienia...
ujawnione. Wskazano również, iż w zapiskach dokumentacji medycznej z leczenia kręgosłupa brak informacji aby orzekany wiązał początek swoich dolegliwości bólowych...

II SA/Wa 844/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

oraz wykorzystując informacje zawarte w dokumentach wymaganych przed wydaniem orzeczenia i dostarczanych przez organy kierujące do wojskowych komisji lekarskich zgodnie z §...
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz.) i § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r.,, - informacja o warunkach i przebiegu służby dla celów...

II SA/Wa 1357/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

oraz stwierdzenie szczególnych właściwości lub warunków służby na zajmowanych stanowiskach określonych w tych załącznikach i wykorzystując informacje zawarte w dokumentach wymaganych...
.,, - informacja o warunkach i przebiegu służby dla celów wojskowych komisji lekarskich, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia MON z dnia 8.01.2010 r...

II SA/Wa 1186/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-26

przez funkcjonariuszy publicznych swoich uprawnień, a przez to nie dopełnienie obowiązków, a zatem działanie na szkodę interesu prywatnego orzekanego, jak również interesu...
publicznego, z powodu istotnej utraty zaufania publicznego do instytucji przez nich reprezentowanych., W konkluzji skargi wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia...

II SA/Wa 463/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-11

stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (§ 2)., Stosownie do treści art. 7 k.p.a., w toku postępowania organy administracji publicznej m.in. podejmują wszelkie...
, obowiązującą dla całości postępowania i w konsekwencji konkretyzuje obowiązki organu administracji publicznej w zakresie przede wszystkim ustalenia - poprzez normę prawa...

II SA/Wa 284/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

w maju 2015 r. w M. wymagających upoważnienia dostępu do informacji niejawnych, gdzie otrzymał za swoje obowiązki wzorową opinię służbową i że w związku z katastrofą...
rozpoznała cechy osobowości niedojrzałej nieznacznie upośledzającej zdolności adaptacyjne. Ponadto RWKL uzupełniła akta sprawy w informacje z poprzedniego postępowania...

II SA/Wa 1297/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

rezonansem magnetycznym z 2017 r. oraz 2019 r., wynik badania lekarza okulisty z dnia [...] lutego 2019 r., informacje z dnia [...] lutego 2019 r. i [...] lutego 2019 r...
przez orzekanego informacja z dnia [...] lutego 2019 r. wystawiona przez specjalistę neurochirurga-ortopedę w ramach Praktyki Lekarskiej G. K. zawiera analizę wyniku badania...
1   Następne >   +2   +5   10