Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I OSK 1332/14 - Wyrok NSA z 2015-06-19

O. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wnioskiem z dnia 8 października 2013 r., J.P., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001...
r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się w formie elektronicznej do Burmistrza Miasta Ostródy, o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wszystkich...

II SA/Gd 436/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-01

1. Udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej /art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U....
udostępnienia informacji publicznej 1/ wymierza Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) zł, 2/ zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz...

I OSK 1029/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 25 lutego 2014 r...
., J. P. w dniu 8 października 2013 r. złożył w formie elektronicznej wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001...

IV SAB/Wr 18/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-25

O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta O. do rozpoznania wniosku Ł. W. z dnia 14 stycznia 2012 r. o udostępnienie informacji...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznych, poprzez naruszenie art. 61...

II SAB/Gd 147/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-09

udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. R. E. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia...
informacji publicznej., Skargę wniesiono w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, W okresie od czerwca do września 2021 r. skarżący złożył do organu pięć...

II SAB/Wa 797/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-22

[...] września 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu J. S. uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych...
. J.S. wnioskiem z dnia [...] września 2016 r., na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Kr 279/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-05

udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że bezczynność Burmistrza Miasta R. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II w pozostałym zakresie umarza postępowanie...
o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 kwietnia 2013 r. ( ugody zawartej w dniu 5 lutego 2013 r. pomiędzy Gminą R. a Kancelarią Radcy Prawnego P.K. ), domagając...

II SAB/Kr 24/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-11

. na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta [...] do wydania w terminie 14 dni aktu lub podjęcia...
czynności w sprawie z wniosku Wojewódzkiego Szpitala im. [...] w P. złożonego w dniu 22 lutego 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej ; II. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Op 107/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-01-18

wystąpił do Burmistrza N. o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii operatu szacunkowego, na podstawie którego wyceniono działki położone w N. w zakresie k.m....
, a kwestia dostępu do informacji publicznej staje się bezprzedmiotowa. Takie żądanie nie zmierza bowiem do uzyskania pewnych wiadomości, a więc wykracza poza przedmiot i cele...

II SAB/Kr 53/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-19

[...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 13 czerwca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej I. stwierdza, że Burmistrz Miasta [...] dopuścił się bezczynności...
[...] wniósł skarżący K. W., w przedmiocie załatwienia sprawy udostępnienia informacji publicznej żądanej we wniosku z dnia 13 czerwca 2013 roku - kopii umów zawartych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100