Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

II SAB/Lu 53/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-08

Mienia Wojskowego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2020 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
2019 r. o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, 'decyzji wydanych od [...] stycznia 2014 r. do [...] grudnia 2019 r., w związku z wnioskiem...

I SA/Bk 516/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-23

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. Ł. na informację Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. z dnia [...] czerwca 2018...
Administracyjnemu w Warszawie I. Ł. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na informację Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

I OSK 2940/16 - Wyrok NSA z 2018-11-08

k.p.a., zasady udzielania informacji - art. 9 k.p.a., zasady wyjaśniania zasadności przesłanek - art. 11 k.p.a. poprzez dopuszczenie do zachowania w obrocie prawnym decyzji...
wyłącznie w granicach przedstawionych we wniesionej skardze kasacyjnej., Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw., Organy administracji publicznej...

II SAB/Ol 150/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-25

lub samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile w garnizonie są zaspokojone potrzeby mieszkaniowe żołnierzy zawodowych. Z informacji...
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 137) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności organów administracji publicznej. Kontrola...

III OSK 173/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

K.p.a., podanie o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją administracyjną wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. sygn. akt VIII SA/Wa 774/16 i powzięciem przez nich informacji, że powoływane okoliczności wynikające...

III OSK 775/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

publiczny, którego nie można było wyważyć z interesem jednostki. Celem ustawodawcy wprowadzającego administracyjnoprawny tryb zwrotu nienależnie wypłaconego żołnierzowi...
zawodowemu świadczenia mieszkaniowego było usprawnienie procesu odzyskiwania środków publicznych. Z punktu widzenia porządku prawnego za stosowaniem nowego prawa do stanów...

III OSK 1185/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

i jest w nim zameldowany. 16 stycznia 2017 r. próbowano w lokalu przeprowadzić wywiad środowiskowy, lecz nikogo w nim nie zastano, a z informacji uzyskanej od sąsiada wynika, że lokal...
jest zamieszkały. W związku z powyższym w drzwiach wejściowych do lokalu pozostawiono pisemną informację o pilny kontakt z Oddziałem, lecz nie przyniosło to oczekiwanego...

III OSK 854/21 - Wyrok NSA z 2022-02-24

lub jego małżonkowi kiedykolwiek udzielono pomocy ze środków publicznych na cele mieszkalne tam wskazane. Oczywistym jest też, że podobnie jak w pozostałych przypadkach...
publicznej obowiązane są stosować przepisy prawa obowiązujące w dniu wydania decyzji. Od tej reguły mogą zostać wprowadzone odstępstwa przepisami przejściowymi...

III OSK 2965/21 - Wyrok NSA z 2021-01-19

skarżącego nie jest przedmiotem niniejszej sprawy., Zgodnie z art. 6 k.p.a., organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada ta jest powtórzeniem...
konstytucyjnej zasady, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji). W sprawie tej nie wystąpiła wątpliwość...