Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wa 245/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 21 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 1. zobowiązuje Głównego Geodetę Kraju...
do rozpatrzenia wniosku skarżącej z dnia 21 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku...

II SAB/Wa 576/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] października 2017 r. P. (dalej...
także: 'Dyrektor DPS' lub 'podmiot zobowiązany') w przedmiocie rozpatrzenia jej wniosku z dnia [...] września 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie...

II SA/Wa 2522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-13

Odwoławczego w S. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 - dalej także: 'u.d.i.p.'), skierowała do Wójta Gminy L. wniosek...

II SA/Wa 3069/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz...
/regulamin - powołując się na art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902 - dalej...

II SAB/Wa 8/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

i Produktów Biobójczych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. P. W. wnioskiem z dnia...
informacji publicznej, poprzez przesłanie na skrzynkę mailową wnioskodawcy [...] protokołów z posiedzeń Komisji ds. Produktów z Pogranicza oraz uchwał podjętych na tychże...

II SAB/Wa 481/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego w W. do rozpoznania wniosku skarżącego J. S...
. z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Wa 326/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

Okręgowego [...] w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego...
[...] w W. do rozpatrzenia wniosku skarżącego Stowarzyszenia P. z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SAB/Wa 554/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

[...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. K. z dnia [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji...
publicznej, w którym to wniosku domagał się udzielenia informacji na temat premii i nagród, które zostały przyznane 5 pracownikom Starostwa Powiatowego w P. w związku z akcją...

II SAB/Wa 89/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Trybunału Konstytucyjnego do rozpatrzenia...
wniosku skarżącej Fundacji im. [...] z siedzibą w W. z dnia [...] listopada 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

II SAB/Wa 900/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

dziennika '[...]' na bezczynność Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w S w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd Okręgowy Polskiego...
Związku Łowieckiego w S. do rozpoznania wniosku dziennikarza dziennika '[...]' - K. M. z dnia [...] sierpnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14...
1   Następne >   +2   +5   +10   100