Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 955/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-19

Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy D. z dnia...
[...] lipca 2013 r.., W uzasadnieniu organ wskazał, iż zaskarżoną decyzją organ I instancji odmówił wnioskodawcy udostępnienia informacji publicznej w postaci wskazania...

II SAB/Po 1/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-31

Prokuratora Rejonowego P. - [...] w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Rejonowego P. - [...] w P. do załatwienia wniosku skarżącego...
Prokuratora Rejonowego P. [...] wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Jako podstawę żądania wskazał art. 2 ust. 1 i art...

IV SAB/Po 80/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-13

M.Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje M. Sp. z o.o. w P. do rozpatrzenia wniosku Z. S.A. z siedzibą w K. z dnia [...] lipca 2014...
na bezczynność M. w P. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym sprawy., W dniu [...] lipca 2014 r...

IV SAB/Po 71/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-07

O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Starostę O. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] lipca 2016 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia...
publicznej domagając się zobowiązania organu do rozpoznania w terminie ustawowym wniosku skarżącej o udostępnienie informacji publicznej, stwierdzenia, że organ dopuścił...

IV SAB/Po 84/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-10

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P...
' ) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym sprawy., Pismem z dnia [...] maja 2014 r. skarżący zwrócił...

IV SA/Po 1211/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-16

[...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony akt; 2. określa, że zaskarżony akt...
. adwokat P. P. zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego w P. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie treści wyroku Sądu Okręgowego w Z. G. z dnia [...] maja 2011 r...

IV SAB/Po 140/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

wniosku o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Rektora Uniwersytetu im. [...] w P. do rozpoznania w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku wniosku...
skarżącego o udostępnienie informacji publicznej obejmującego: a) podanie wysokości dodatku funkcyjnego jaki otrzymuje prof. J.P. z Wydziału [...] [...] z tytułu pełnienia...

IV SA/Po 229/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-10

Rolnych z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezesa Agencji...
. ( dalej - 'Agencja' ) o udostępnienie informacji publicznej poprzez doręczenie pisma skierowanego do ANR przez E. S. lub jej pełnomocnika Z. S. w dniu [...] września 2014r...

IV SAB/Po 209/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-09

Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta do rozpoznania wniosku W. Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. z dnia [...] września...
2021 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że Prezydent Miasta dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1 wyroku; 3...

IV SAB/Po 104/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-23

informacji publicznej, oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2015 r. W.. (zwana dalej W.) zwróciło się do Starosty K. o udzielenie informacji publicznej poprzez...
z dnia [...] lutego 2015r. nr [...] Starosta K.po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku umorzył postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej W.., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100