Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 1001/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-20

Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Samorządowe...
umorzenia postępowania o udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej - utrzymało w mocy decyzję będącą przedmiotem odwołania., Zakwestionowana decyzja została wydana...

II SA/Ol 310/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję...
Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika następujący stan faktyczny...

II SA/Ol 309/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję...
Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika następujący stan...

II SAB/Ol 93/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-20

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wystąpiła do Zarządu Województwa - Departament Zarządzania...
Programami Rozwoju Regionalnego, o udostępnienie informacji publicznej poprzez wydanie w siedzibie organu lub przesłanie na adres spółki kserokopii wskazanych dokumentów...

II SAB/Ol 11/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-25

Wojskowego Sądu Garnizonowego w udostępnieniu informacji publicznej oddala skargę. 1. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika...
posiadania'. Jednocześnie wystąpił do Prezesa WSG w O o udzielenie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.), odpowiedzi na pytanie czy pisma...

II SAB/Ol 18/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-21

w udzieleniu informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza do rozpoznania wniosku skarżącego '[...]' w zakresie 1. - w terminie 14 dni; II. stwierdza, że bezczynność...
, [...] M.M. wystąpił o udzieleniu informacji publicznej poprzez:, 1. wydanie skanu wniosku o dotację na projekt 'Rozwój funkcji uzdrowiskowej w G. poprzez urządzenie plaży...

II SAB/Ol 44/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-29

w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' - w terminie 14 dni od otrzymania...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm., dalej jako: u.d.i.p.), wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy '[...]' z wnioskiem o udostępnienie informacji...

II SAB/Ol 105/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-28

Burmistrza w udzieleniu informacji publicznej 1) zobowiązuje Burmistrza do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' w terminie 14 dni; 2) zasądza od Burmistrza na rzecz...
- sentencja wyroku Wnioskiem z dnia 2 września 2013 r. A. P. zwrócił się do Burmistrza Miasta '[...]' o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej nakładów jakie Gmina...

II SAB/Ol 117/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-11

informacji publicznej I. zobowiązuje Wojewodę do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]' - w terminie 14 dni; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca...
') wnioskiem z 1 czerwca 2021 r. zwrócił się do Wojewody [...] (dalej: 'Wojewoda') o udostępnienie informacji publicznej przez przesłanie, na adres poczty elektronicznej, skanów...

II SAB/Ol 5/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-25

. na bezczynność Burmistrza Miasta w udzieleniu informacji publicznej 1/ zobowiązuje Burmistrza Miasta do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 8 października 2013...
o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. w zakresie rejestru wszystkich zamówień...
1   Następne >   +2   +5   +10   100