Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Lu 3/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-20

. D. Spółki Akcyjnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje P. D. Spółkę Akcyjną do załatwienia wniosków R. D. z dnia 20 maja 2013 r. i 10 lipca...
2013 r. w części dotyczącej udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że bezczynność P. D...

II SAB/Lu 7/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-20

. D. Spółki Akcyjnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje P. D. Spółkę Akcyjną do załatwienia wniosków J. W. z dnia 12 lipca 2013 r. i z dnia...
28 sierpnia 2013 r. w części dotyczącej udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Lu 139/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-17

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. R. B. wniósł skargę na bezczynność Burmistrza Miasta w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia 3 lipca 2018 r...
., który wpłynął do organu w dniu 6 lipca 2018 r., o udostępnienie informacji publicznej. Zarzucając naruszenie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 1 ust. 1...

II SAB/Lu 322/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-07-11

. i A. D. na bezczynność P. D. S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia 18 stycznia 2012 r. M. i A. D. wezwali [...] Spółkę Akcyjną...
o udostępnienie w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a) tired pierwszy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Lu 43/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-05-20

udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Wojewoda L. dopuścił się bezczynności w załatwieniu wniosku Fundacji W. w L. z dnia 22 lipca 2019 r. o udostępnienie...
informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązuje Wojewodę L. do załatwienia wniosku Fundacji W. w L...

II SA/Lu 856/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-23

[...] w L. na decyzję Prokuratora Apelacyjnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
oraz decyzji Prokuratora Okręgowego z dnia [...] r., nr [...] i sygn. akt [...] obydwu decyzji w części orzekającej o odmowie udostępnienia informacji publicznej w postaci...

II SAB/Lu 41/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-10

udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy do załatwienia wniosku A. G. z dnia r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...
publicznej., W tej sytuacji A. G. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wójta [...] w udostępnieniu informacji i wniósł o zobowiązanie...

II SAB/Lu 52/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-07-12

. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego K. S. zażądał...
zobowiązania Prokuratora Okręgowego w Z. do udzielenia mu informacji publicznej poprzez udostępnienie akt podręcznych postępowania przygotowawczego sygn. akt [...] Skarżący...

II SAB/Lu 45/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-29

. na bezczynność Prezesa Sądu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Sygn. akt II SAB/Lu [...], U z a s a d n i e n i e, R. S. zwrócił...
go, że uwzględnienie wniosku nie jest możliwe, gdyż wniosek dotyczy orzeczeń w sprawach innych osób fizycznych, a więc nie dotyczy on informacji o sprawach publicznych. Natomiast...

II SAB/Lu 98/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-21

w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. We wniosku z dnia [...] lutego 2020 r. T. L. zwrócił się do Sądu Rejonowego w B. (Przewodniczący...
Wydziału Cywilnego) o udostępnienie - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - następujących informacji (cyt.):, '1. kto z imienia i nazwiska lustrował...
1   Następne >   +2   +5   +10   100