Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 996/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-26

. z dnia [...] marca 2020 r. [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję P. z dnia [...] lutego...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), zwanej dalej 'u.d.i.p.', po ponownym rozpatrzeniu...

II SAB/Ke 23/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-20

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do rozpatrzenia wniosku A. S. z dnia 22 stycznia 2020 r. o udostępnienie...
informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku; II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; III...

II SAB/Ke 14/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-28

Ostrowieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Starostę Powiatu Ostrowieckiego do rozpoznania wniosku M.Z. z dnia 2 stycznia 2020 r. o udzielenie...
informacji publicznej w zakresie punktu 1 i 2 wniosku - w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności...

II SAB/Ke 78/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-17

Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wojewodę do rozpatrzenia wniosku E. L. - S. z dnia 23 września 2014 r., w terminie 14 dni od dnia...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi jej autor podał...

II SAB/Ke 72/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-28

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej do rozpoznania wniosku W. P. z dnia [...] kwietnia 2022 r. o udostępnienie...
informacji publicznej uzupełnionego wnioskami z dnia 29 maja 2022 r. i z dnia 27 czerwca 2022 r. - w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi akt wraz z odpisem prawomocnego...

II SAB/Ke 38/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-04-28

i Gminy Daleszyce w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce do rozpatrzenia wniosku skarżącej D.S. z dnia 11...
Miasta i Gminy w Daleszycach o udostępnienie informacji publicznej w zakresie tego:, - czy w 2020 roku została zawarta jakaś ugoda pozasądowa, na mocy której gmina Daleszyce...

II SAB/Ke 30/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-20

w W. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego w Kielcach do rozpatrzenia...
wniosku [...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. z dnia 27 września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia...

II SAB/Ke 47/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-03

Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. J. Z., wnioskiem z dnia 6...
-Spożywczych w K. (dalej też jako 'Wojewódzki Inspektor') o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wysokości przyznanych i wypłaconych nagród w podziale na okresy...

II SA/Ke 918/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-02

udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji; II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na rzecz Krajowej...
) od decyzji Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 138 §...

II SAB/Ke 45/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-06-25

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 20 lutego 2020 r. Witold S. zwrócił się do Wójta Gminy Ł.o udostępnienie następujących...
informacji publicznych:, 1) uchwał Rady Gminy o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ł.dla miejscowości Rudniki i Lasocin wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100