Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Gl 137/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-19

informacji publicznej oddala skargę. W skardze z dnia 1 września 2015 roku na bezczynność Zakładu A Sp. z o.o. w M. (dalej także: Zakład, Spółka,[...]) skierowanej...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej: ustawa lub udip)., W jego ocenie bezczynność polegała...

III SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby...
pełnomocnika, od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] r., znak [...], mocą której odmówiono udostępnienia informacji publicznej - decyzję pierwszoinstancyjną...

IV SAB/Gl 56/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-28

udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Zarząd A w R. sp. z o.o. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] roku w terminie 14 dni; 2) stwierdza, że organ dopuścił...
, organ) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, stosownie do ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn. Dz.U. z 2014...

IV SA/Gl 455/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-21

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. A.D. pismem z dnia 25 grudnia 2015 r. wystąpił do Wójta Gminy Ś. z żądaniem...
udostępnienia informacji publicznej obejmującej wszystkie zakupy, które dokonał Wójt Gminy Ś. (Urząd Gminy) w latach 2010 - 2015. Przedmiotem wniosku objęte zostały...

IV SAB/Gl 151/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-08

. W. działając na podstawie art. 2 ust . 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz .U. nr 112, poz. 1198 -dalej 'u.d.i.p....
'), wystąpił do Prezydenta Miasta R. o udostępnienie informacji publicznej domagając się udostępnienia umowy oraz pełnej dokumentacji rozliczeniowej wraz z prowadzoną...

IV SAB/Gl 148/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-19

i Kanalizacji Sp. z o.o. w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w B...
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność z załatwieniu jego wniosku z dnia [...] roku o udostępnienie informacji publicznej skierowanego drogą...

IV SAB/Gl 102/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-06

Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. do załatwienia wniosku...
o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie kserokopii wszystkich dokumentów dotyczących pracy komisji antymobbingowej, działającej w kwietniu 2016 r. i badającej...

IV SAB/Gl 232/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-15

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...
informacja, nie jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r...

IV SAB/Gl 101/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-26

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Domu Pomocy Społecznej '[...]' w T. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...]; 2) stwierdza...
w Gliwicach na bezczynność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej '[...]' w T. przedmiocie informacji publicznej , o udostępnienie której wystąpił., Stan faktyczny wynikający...

IV SAB/Gl 11/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-12

Budowlanego w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym...
z dnia 8 września 2016 r., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, w skrócie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100