Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 17/05 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2006-03-20

Art. 5 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198, Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271, Dz.U. 2004 nr 240 poz...
., wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności:, art. 5 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

K 21/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-06-24

, z pominięciem drogi sądowej można uznać jednak w szczególnych przypadkach za dopuszczalne, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny, pod warunkiem objęcia tych informacji...
/ i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli /ust. 4/ do podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących wysokości zapłaconych podatków lub stany zaległości podatkowych...

K 20/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-13

Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych /t.j. Dz.U. 1997 nr 36 poz...
ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych /dalej: ustawa o dużych miastach/. Na podstawie ust...

K 6/97 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-30

Konstytucja, w szczególności jej art. 71 ust. 1 pozostawia ustawodawcy zwykłemu szeroką swobodę powierzania zadań publicznych samorządowi terytorialnemu...
jako własne takie zadania, które, po pierwsze, mają charakter publiczny, po drugie, wiążą się z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, to jest osób mieszkających w gminie...

K 1/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-23

, o innym niż prawo stanowione przez to państwo - źródle władzy publicznej /W 10/93/;, 3) obecnie zasada z art. 5 - na płaszczyźnie ustawodawstwa konstytucyjnego - znajduje...
ustrojową samorządu terytorialnego i stanowi /art. 70 i następne/, iż samorząd jest podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego, określa istotę funkcji...

K 15/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-02-15

będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego /Dz.U. nr 17 poz. 75 ze zm./ osobom spoza struktur Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji...
/. Pojęcie 'aparat bezpieczeństwa publicznego', zgodnie z przyjętą wykładnią wyrażoną w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1992 r. /II UZP 7/91 - OSNAPU 1992...

W 5/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-04-29

oraz o miejskich strefach usług publicznych /Dz.U. nr 141 poz. 692/, a w szczególności przez wyjaśnienie czy wraz z przekazaniem gminom na mocy art. 2 ust. 3 zadań w zakresie...
listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych przekazał gminom jako zadania własne prowadzenie:, 1. domów...

P 2/98 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1999-01-12

- przyjmowanie danej regulacji tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana, po drugie - kształtowanie danej regulacji...
prawnej jest ograniczenie samowoli budowlanej. Ochrona interesu publicznego wymagała przyjęcia takich rozwiązań, które spowodowałyby skuteczniejsze zwalczanie wskazanego...

K 17/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-28

, iż korzystanie z wolności otrzymywania i przekazywania informacji i idei, bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwa, może podlegać takim wymogom formalnym...
się również, by kwestionowany przepis godził w wolność słowa i prawo obywateli do informacji. Wręcz odwrotnie ustawowe zagwarantowanie odbiorcom możliwości korzystania...

W 16/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-14

1992 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz.U. nr 56 poz. 274 ze zm./ przez wyjaśnienie: czy oświadczenie, o którym, mowa...
w tym przepisie powinno zawierać informacje o akcjach w spółkach prawa handlowego nabytych przez małżonkę w trakcie trwania między nimi małżeńskiej wspólności majątkowej...
1   Następne >   3