Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 95/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-06-24

., Prasa ma prawo do informacji przetworzonej przez organ administracji publicznej oraz prawo wglądu do dokumentów /akt, materiałów/ będących w posiadaniu tego organu...
tak jak dokument urzędowy., Ograniczenie wolności prasy polegające na ustawowym określeniu przesłanek odmowy udzielenia prasie żądanej informacji przez organy administracji publicznej...

III RN 89/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

publicznego /art. 2 Konstytucji RP/ i zasady wolności prasy /art. 14 Konstytucji RP/ oraz konstytucyjnego prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów...
władzy publicznej /art. 61 Konstytucji RP/, a także konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji /art. 54 ust. 1...

III RN 64/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-06-01

jak najszerszego dostępu do informacji będących w posiadaniu organów i instytucji publicznych, rozumianego jako prawo do uzyskania informacji nie tylko w formie przekazu ustnego...
osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Pewne ograniczenia prawa do informacji...

III ARN 57/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-01-11

gminy P. i odmówienie im prawa do informacji, śledzenia biegu publicznych spraw samorządowych, dotyczy ich także jako wyborców z terenu gminy., W odpowiedzi na skargę...
. w sprawie dostępu do informacji będących R posiadaniu organów administracji publicznej czy dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich z dnia 7 czerwca 1990 r. o swobodnym...

III ZP 21/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-09-28

jawności rozpraw i posiedzeń, a także zakaz publicznego wygłaszania uzasadnień, które zawierałyby informacje niejawne oraz doręczania takich uzasadnień na piśmie. Istotne...
przed sądami. Oznacza to, że ustawa o ochronie informacji niejawnych w najmniejszym stopniu dotyczy sądów i trybunałów jako organów władzy publicznej i stąd określanie...

III ARN 23/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-05-12

słowa', ale też wolność posiadania poglądów, otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Europejski...
od przekazania jej przez redaktora naczelnego czasopisma z żądaniem ustosunkowania się, jest równoznaczne z odmową udzielenia informacji, na którą służy skarga do Naczelnego Sądu...

III RN 16/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-07-06

Przepis art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych /t.j. Dz.U. 1998 nr 119 poz. 773 ze zm./, który stanowi, że zamawiający może udzielić...
od zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2001 r. sprawy ze skargi Kierownika Biura Wyborczego na decyzję...

III RN 7/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-03-26

/ uprawnień osobie, która: 'była zatrudniona w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej'. W stosunku do osób, które uzyskały uprawnienia kombatanckie...
na podstawie dotychczasowych przepisów, chociaż były zatrudnione w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej ustawa - w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit...

III RN 87/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-04-06

z przepisem art. 61 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje...
publiczne. Nie ulega zatem wątpliwości, że prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu terytorialnego, w tym działalności rady gminy...

III AZP 2/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

i druku oraz realizuje prawo obywateli do informacji i oddziaływania na bieg spraw publicznych. Konkretyzując zadania i uprawnienia prasy ustawa stanowi m.in., iż prasa...
życia publicznego., 2. Odmowa udzielania dziennikarzowi informacji może mieć miejsce wówczas, gdy jest to uzasadnione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej...
1   Następne >   +2   +5   11