Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SAB 180/02 - Wyrok NSA z 2002-09-27

udzielenia informacji publicznej oddala skargę Stan sprawy przedstawiał się następująco. W dniu 14 stycznia 2002 r. pan J. R. złożył wniosek do Komendanta Głównego Państwowej...
go, że jego wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie, gdyż nie stanowi informacji publicznej, lecz jest sprawą indywidualną z zakresu administracji publicznej...

II SA 4059/02 - Wyrok NSA z 2003-03-25

1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ decyzja może być wydana wówczas, gdy organ...
odmawia udostępnienia informacji publicznej lub umarza postępowanie w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 tej ustawy. Decyzja wydawana jest wówczas, gdy istnieje możliwość...

II SA 837/03 - Wyrok NSA z 2003-07-02

1. Polska Norma jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm...
. o normalizacji /Dz.U. nr 169 poz. 1386/ nie można wyprowadzać wniosku, iż przedmiotowa ustawa wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd...

II SAB 372/03 - Wyrok NSA z 2003-11-20

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez władze publiczne i inne podmioty wykonujące zadania publiczne nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji...
Administracyjnego skargę na bezczynność Zarządu tej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, polegającą na nieudzielaniu mu informacji publicznej przez nieudostępnienie taśm...

II SA 2867/02 - Wyrok NSA z 2002-12-11

Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej tylko wtedy, gdy chodzi o informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 16 września...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jacka B. na decyzję Okręgowego...

II SA 3301/02 - Wyrok NSA z 2002-12-19

przyjęcie szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej organu., W pierwszej sytuacji - nie znajduje zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej na podstawie jej art. 1...
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. nr 62 poz. 718 ze zm./., W drugiej sytuacji sprawa nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy...

II SAB 113/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Żądane przez skarżącą informacje /uchwały w sprawie ogrodzenia osiedla, opłat za ciepłą wodę i ochronę osiedla/ należą też do grupy informacji publicznych wskazanych...
w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

II SA 3572/02 - Wyrok NSA z 2003-03-07

. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./., 3. Przy czym o ile rzeczywiście ochrona informacji niejawnych wymaga wyodrębnienia określonych materiałów...
stycznia 2002 r. Piotr W. złożył wniosek na podstawie art. 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej o umożliwienie mu wglądu do całości akt zakończonego...

II SA 3604/02 - Wyrok NSA z 2003-03-07

Kilkakrotne odmawianie informacji publicznej z powołaniem się na różne motywy świadczy o próbie uniknięcia spełnienia żądania skarżącego. Naczelny Sąd Administracyjny...
. (...). Decyzją z dnia 26 czerwca 2002 r. Burmistrz Miasta D. odmówił udostępnienia informacji publicznej polegającej na umożliwieniu dostępu i wykonaniu odpisu zawartej...

II SAB 91-92/03 - Wyrok NSA z 2003-09-12

Stowarzyszenia, które realizują cele i zadania o charakterze publicznym, mają obowiązek udzielania informacji publicznych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001...
r. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./, podmiotami zobowiązanymi do udzielania informacji publicznej są m.in. jednostki organizacyjne...
1   Następne >   +2   +5   +10   36