Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SAB/Sz 64/01 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2002-01-16

określającego granice przedmiotowe informacji z treścią art. 5 ust. 1, który stanowi, że organy administracji publicznej są obowiązane udostępnić każdemu informacje o środowisku...
w ustawie nośniku informacji i dotyczy wskazanego w ustawie przedmiotu, a przy tym znajduje się w posiadaniu organu administracji publicznej. Treść pytań postawionych...

SA/Sz 2428/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-11

ochrony obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej. Wprowadzony do statutu art. 9a nie narusza zasady ochrony obywatela do informacji...
ustawodawcy do realizowania konstytucyjnego prawa obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej /art. 61 Konstytucji/. Jakkolwiek prawo...

SA/Sz 1329/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-06

od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r. /Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51/, renty i emerytury otrzymywane z tytułu pełnionych funkcji publicznych podlegają...
opodatkowaniu tylko w tym państwie, na rzecz którego świadczone były usługi o charakterze publicznym, co oznacza, że emerytury i renty wypłacone w Szwecji wyłącznie...

SA/Sz 1555/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-11

. w okresie od 6 marca 1945 r. do 1 października 1947 r. pełnił służbę i był zatrudniony w strukturach Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego PUBP P.-T. /pismo Okręgowego...
kombatanckich Tadeusza K. skoro był zatrudniony w aparacie bezpieczeństwa publicznego. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Tadeusz K. podał, że członkiem ZBoWiD...

SA/Sz 130/01 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2002-12-19

gospodarczą każdorazowo zasięgali informacji w Sanepidzie i zawsze otrzymywali negatywną opinię w sprawie przydatności lokalu do prowadzenia tej działalności...
którego nabył własność lokalu, ponieważ akt ten zawiera nieprawdziwe informacje odnośnie możliwości wykorzystania tego pomieszczenia jako samodzielnego lokalu użytkowego., Naczelny...

SAB/Sz 211/03 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-12-03

się do Urzędu Miejskiego w W. o udzielenie informacji w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia 4 sierpnia 1998 r., W dniu 8 maja 2003 r. Burmistrz Gminy i Miasta W. poinformował...
inne jednostki organizacyjne, nie mające osobowości prawnej, występujące w obrocie cywilnoprawnym i publicznym., Jak z powyższego wynika skarżąca była uprawniona do złożenia wniosku...

SA/Sz 1320/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-04-15

Bezpieczeństwa Publicznego, co ustalono na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej Województwa K. z 29.10.1976 r. Domagając się ponownego rozpatrzenia sprawy...
w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, chyba że osoby te przedłożą dowody, iż do wymienionych służb skierowane zostały przez organizacje...

SA/Sz 2049/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-10-02

poz. 414 ze zm./ oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych /Dz.U. nr 141...
., W treści decyzji zawarto też informację, że zgodnie z art. 162 par. 1 pkt 2 Kpa organ wydający niniejszą decyzją stwierdzi jej wygaśnięcie, jeżeli strona nie dopełni...

SA/Sz 2479/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-12-09

. Na koniec odwołała się też ona do uzyskanej od Urzędu Statystycznego w Sz. informacji, w której organ ten sklasyfikował wykonane przez nią programy w grupowaniu SWW...
publicznej /Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439/ Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, opracowuje podstawowe...

SA/Sz 2339/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-18

Niezgłoszenie w postępowaniu egzekucyjnym przez organ podatkowy zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych na dzień licytacji zgodnie z art. 954 pkt 2 Kpc...
w postępowaniu egzekucyjnym, jest nabywcą, wobec którego, organ podatkowy, który nie skorzystał ze zgłoszenia zestawienia podatków i innych danin publicznych w licytacji...
1   Następne >   2