Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1676/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-02-04

kombatanckich osobom zatrudnionym w byłym aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej. Z kolei zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. 'a' pozbawia...
Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej. Cyt. przepis utracił natomiast moc obowiązującą w stosunku do osób zatrudnionych w szeroko ujętym 'aparacie bezpieczeństwa publicznego...

SA/Rz 602/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-09-15

natomiast art. 35 ust. 4 ustawy o drogach publicznych. Ponadto, organ zarzucił brak informacji dla strony o tym, że na etapie pozwolenia na budowę musi uzyskać od zarządu drogi...
również z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. nr 14 poz. 60 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi...

SA/Rz 2838/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-05-26

nie przysługują w ogóle z żadnych tytułów osobom, które pełniły służbę w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Informacji Wojskowej, chyba że osoby te przedstawią...
II wojny światowej, a podczas służby w organach bezpieczeństwa publicznego nie brał udziału w walkach cyt. 'z bandami reakcyjnego podziemia'. Postępowanie weryfikacyjne...

SA/Rz 1564/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-10-10

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zm./ bowiem w ogóle nie określa szczegółowości harmonogramu i nie zawiera odesłania...
z art. 29 ust. 2-4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zm./ zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje...

SA/Rz 242/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-08-24

Nie można zaakceptować takiej sytuacji aby na podstawie informacji urzędniczej dochodziło do naruszenia przepisów prawa materialnego. Naczelny Sąd Administracyjny...
błędną informację o możliwości zwrotu cła w przypadku ponownego wywiezienia samochodu i uzyskania potwierdzenia tego wywozu przez urząd Celny graniczny., Rozważenia wymaga...

SA/Rz 519/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-01-26

podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w 'O.-J.'., W par. 5 postanowiono, że wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia...
zawierającego błędny tekst uchwały nie zamieszczono informacji o pomyłce wydawniczej i wycofaniu nieaktualnego wydania., W uzupełnieniu skargi Spółdzielnia Mieszkaniowa podniosła...

SA/Rz 771/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-08-04

w siedzibie urzędu gminy, a informacje o jego wywieszeniu winna być podana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości /art. 35 ust. 1 i 2...
. zawierających korzystniejsze zasady zastosowania bonifikat., Stanowi to naruszenie art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl którego organy władzy publicznej...

SA/Rz 2339/01 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-26

., Inspektor Kontroli Skarbowej na podstawie zapisów konta inwestycyjnego, informacji Spółdzielni, informacji PKO BP II/O w Rz. ustalił wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych...
, których jednostka nie potrafiła wyjaśnić. Zatem dla ich wyliczenia przyjęto dane uzyskane z upoważnienia Spółdzielni z Banku PKO BP. Informacje jak i twierdzenia kontrolowanej...

SA/Rz 885/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-12-03

publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej, a więc również funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, podczas i w związku...
, która była zatrudniona lub pełniła służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji...

SA/Rz 542/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-31

., Z ustaleń wynika, że uchwała wchodziła w życie z dniem 1 stycznia 2002r. i została podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń...
nie są adresowane do nieokreślonego kręgu osób lecz jest czynnością materialne techniczną organu administracji publicznej służącą wykonaniu takich aktów prawa...
1   Następne >   3