Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 159/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-05-27

do informacji i oddziaływania na bieg spraw publicznych - do uzyskania informacji o działalności Rady Gminy i Miasta w S. od przewodniczącego tej Rady stosownie...
Przewodniczący rady gminy mimo, że nie jest organem gminy jest obowiązany z istoty pełnionej funkcji do udzielania prasie informacji o działalności rady stosownie...

II SA/Po 737/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-06-20

ust. 2 Konstytucji RP, prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących...
Żądanie udostępnienia treści umowy w celu jej publikacji wykracza poza ramy obowiązku udzielania informacji, wynikającego z przepisów art. 61 ust. 2 Konstytucji...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących postępowania w terminie 21 dni - od 23.04.2002 r. do 14.5.2002 r. Dane o ww. wniosku...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 'A.' SA w K. pismem z dnia 19 czerwca 2002 r. wskazała, że uzyskała informacje, iż przy ul. E. ma być zlokalizowana nowa stacja...

SA/Po 1162/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-02-06

prowadziła reklamę publiczną w inny sposób (...), Reklama to rozpowszechnianie pochlebnych wiadomości o osobie lub rzeczy. Są to więc informacje w różnej formie o usługach...
prawnych/, jeżeli przedmiotem działania podatnika nie jest udzielanie pożyczek., 2. Działalność /w tym reklama/ nosi znamiona publicznej, gdy jest powszechna, ogólna...

I SA/Po 444/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-25

. 124 ustawy o finansach publicznych., Zarząd Powiatu był zobowiązany w 2002 r. do wprowadzania zmian w budżecie po uzyskaniu informacji od kierowników jednostek...
1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zm./ określa minimalny zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i nie ma żadnych przeszkód...

I SA/Po 1264/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-08-21

w ten sposób podatek nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto należności licencyjnych., Zaś określenie 'należności licencyjne' oznacza m. in. należności za informacje...
prawnych za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej /know-how/ ustala się podatek dochodowy z tytułu uzyskanych...

I SA/Po 1917/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-01-10

o finansach publicznych w związku z art. 61 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym., Postanowienie par. 2 uchwały stanowiące o powierzeniu wykonania uchwały Skarbnikowi...
wykładni celowościowej i systemowej, wskazanych w swoim piśmie, przepisów ustawy o finansach publicznych zaprzecza uregulowaniom wynikającym wprost z przepisów wskazanych...

II SA/Po 730/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-01-19

nieruchomości,, b/ rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasad ich rozmieszczania,, c...
/ częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz z innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego,, d/ rozliczania świadczonych...

I SA/Po 1947/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-06-10

1. Reklamę stanowią zawsze informacje o konkretnych towarach, o ich zaletach, wartościach i możliwościach nabycia, przekazywane bliżej nieokreślonemu kontrahentowi...
zwielokrotnienia programu komputerowego; tłumaczenia, przystosowania, zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; publicznego rozpowszechniania...

I SA/Po 788/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-11

administracji celnej nie wyjaśnia, z jakich to konkretnie przyczyn w niniejszej sytuacji może dojść do naruszenia 'interesu publicznego'. Skarżący powołał się na komentarz...
wglądu do akt sprawy z powołaniem się na tę przesłankę ma obowiązek w wydanym w tym zakresie postanowieniu określić, co w konkretnym przypadku stanowi tenże interes publiczny...
1   Następne >   +2   4