Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 507/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-20

1. Żądana przez wnioskodawcę informacja publiczna w świetle art. 7, art. 8, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U....
odmawiająca udzielenia żądanej przez wnioskodawcę informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SAB/Lu 10/02 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

1. Żądanie skargi ukarania osoby, która nie udostępnia informacji publicznej jest niedopuszczalne w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w świetle art. 19...
po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Sławomira K. na bezczynność Urzędu Miasta P. w przedmiocie nie udzielenia informacji publicznej postanawia:, 1/ umorzyć postępowanie...

II SA/Lu 384/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-04

Zgodnie z dyspozycją art. 150 par. 1 Kpa organem administracji publicznej właściwym w sprawie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej...
wznowienia postępowania w sprawie wymierzenia Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w (...) kary pieniężnej w wysokości 507.794 zł za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia...

II SA/Lu 972/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-12-18

. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. nr 14 poz. 60 ze zm./ są tożsame., 3. Przebudowa drogi krajowej przez utworzenie bezkolizyjnego...
jej połączenia z siecią dróg wewnętrznych oraz poszerzenia tej drogi publicznej o dodatkowy pas ruchu stanowi modernizację w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o drogach...

I SA/Lu 882/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-02-28

r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców - Dz.U. nr 60 poz. 704 ze zm./, bez potrzeby wpisywania do jej treści postanowień...
, stanowią pomoc publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców /Dz.U. nr 60...

SA/Lu 1314/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-03-02

tej ustawy wymaga podania do publicznej wiadomości wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży; wykaz ten powinien być wywieszony przez 6 tygodni w siedzibie zarządu gminy...
, powinien też spełniać określone w ustawie warunki formalne. Akta sprawy nie dostarczają dowodu, iżby wymagania te zostały w sprawie spełnione. Podanie do wiadomości publicznej...

SA/Lu 1189/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-04-06

, protestując przeciwko odwołaniu Zarządu Miasta, 'zmuszona jest do złożenia mandatów'. Podobne informacje ukazały się również w innych czasopismach lokalnych. W dniu 3...
nadzoru bez znaczenia jest fakt, że każdy z radnych mógł przeczytać informację w prasie, Rada bowiem obraduje na sesjach i tylko wiadomości przyjęte...

I SA/Lu 883/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-05-29

w przedmiotowej sprawie dla organu celnego pierwszej instancji była informacja nadesłana przez niemieckie służby celne przy pismach z dnia 14 czerwca 2000 r. i 16 sierpnia 2000 r...
decyzjami ostatecznymi zawartymi w SAD. Postanowienie to zawierało wyraźną informację jaki jest cel wszczętego postępowania, informowało stronę o możliwości zapoznania...

II SA/Lu 983/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-09-26

. - udostępnienie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum do publicznego wglądu;, - 27 października 2002 r. godz. 6.00-20.00 - głosowanie w referendum., VII. zasądza...
gminy przedmiot zamierzonego referendum w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Informacja taka powinna zawierać pytanie lub pytania referendum albo warianty...

I SA/Lu 927/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-19

., W odwołaniu Spółka podniosła, że samoprzylepne znaki graficzne zostały wykonane w celu prowadzenia reklamy w sposób publiczny, gdyż umieszczone zostały na pojazdach od strony...
w niej udział., Organ odwoławczy po przeanalizowaniu argumentów Spółki uznał za zasadne zaliczenie kwoty 304,20 zł do reklamy prowadzonej w sposób publiczny...
1   Następne >   2