Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Kr 69/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-26

2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia na żądanie informacji publicznej znajdującej się w jego posiadaniu...
informacji publicznej - zobowiązuje Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w K. do rozpatrzenia sprawy z wniosku skarżącego o udzielenie informacji publicznej...

II SA/Kr 552/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-11

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ stanowiący, iż prawo do informacji publicznej...
obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej 'aktualną wiedzę' o sprawach publicznych, nie może być wykładany jako regulacja ograniczająca...

II SA/Kr 2267/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-12

1. Organy Państwowej Inspekcji Pracy mają charakter organów władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej o wytworzonej przez te organy i znajdującej się w ich posiadaniu dokumentacji...

II SAB/Kr 58/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-18

nie ma obowiązku podawania informacji tego rodzaju na każcie żądanie poszczególnych mieszkańców Gminy. Informacja taka została podana do publicznej wiadomości na sesji...
administracyjnym. Spór o to czy organ publiczny respektuje konstytucyjne prawo do informacji uzasadnia poszukiwanie w art. 17 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA...

II SA/Kr 1995/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-18

zakwalifikowano jako naruszenie prawa do informacji o działaniu władz publicznych, zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji RP. W terminie późniejszym pozostałe osoby skargę wycofały...
, Woś, op. cit., str. 60/ Nie może ulegać żadnej wątpliwości, że brak udostępnienia informacji urzędowych przez władze publiczne nie jest brakiem czynności prawa...

II SAB/Kr 36/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-06-27

Odmowa udzielenia dziennikarzowi informacji, uzasadniane zwróceniem się przez dziennikarza do osoby nie upoważnionej do udzielania informacji, stanowi naruszenie...
ustawowego obowiązku udzielania prasie informacji o swej działalności., Twierdzenie, iż powodem odmowy udzielenia informacji może być fakt zwrócenia się przez dziennikarza...

II SAB/Kr 140/00 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 2001-11-21

Żądanie udzielenia informacji, której przedmiotem nie jest przyznanie, stwierdzenie albo uznanie uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa, nie mieści...
się w katalogu czynności z zakresu administracji publicznej, w których może być wniesiona skarga na bezczynność organu. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu...

I SA/Kr 917/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-16

do wiadomości publicznej, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umowy dotyczące informacji technicznych lub technologicznych wymienionych...
przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej'., Od powyższej decyzji...

I SA/Kr 904/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-05-30

tego przepisu są to 'nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca...
niematerialnych i prawnych /Dz.U. nr 6 poz. 35 ze zm./. Przez know-how rozumie się w tych przepisach wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą...

II SA/Kr 1797/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-08

m. Jako podstawę prawną tego zarządzenia Starosta powołał art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 'w brzmieniu określonym przez przepisy ustaw...
do kategorii dróg powiatowych', gdyż art. 6a cyt. ustawy o drogach publicznych, ustalonym art. 52 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje...
1   Następne >   +2   4