Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 939/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-07

Przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznej, jak to wynika z samego tytułu ustawy i definicji zawartej w jej art. 1 ust. 1 - odnosi się przede wszystkim...
do informacji 'o sprawach publicznych', zatem poza zakresem tej regulacji prawnej są informacje innego rodzaju, jak w szczególności o charakterze prywatnym /cywilnym/. Naczelny...

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

przez skarżącą informacji mieścił się w tych granicach, bo materia prowadzenia szkół i innych placówek oświatowych należy do zakresu działalności publicznej w rozumieniu cytowanego...
do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. W przekonaniu Sądu realizację tych zasad zapewniały informacje udzielone...

II SA/Ka 1578/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-23

Zakwalifikowanie konkretnej drogi do drogi publicznej należy dokonać według stanu prawnego obowiązującego w dacie rozpoczęcia robót budowlanych. Naczelny Sąd...
też, że ze zgromadzonych dowodów wynika, iż droga ta nie posiada statusu drogi publicznej, a zatem w świetle prawa budowlanego roboty te nie wymagały zgłoszenia., Z kolei przebudowa...

I SAB/Ka 16/98 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 1998-12-02

Udzielenie pisemnej informacji, o której mowa w art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
pierwszej instancji, m.in. na wniosek podatnika, pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa w indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania...

SA/Ka 117/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-03-11

Ustalenie przez organ zarządzający ruchem na drogach publicznych /par. 3 pkt 5 zarządzenia Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1987...
września 1991 r. Burmistrz Miasta Ł., powołując się na przepisy kompetencyjne w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg z ustawy o drogach publicznych, wprowadził...

I SA/Ka 631/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-07-03

niemożliwe. Podniósł zarazem, że według informacji posiadanych przez Wydział Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego również pozostałe powiaty ziemskie województwa...
publicznych w takim zakresie, w jakim wynika to z ustaw; o tym czy i jakiego rodzaju zadania ciążą na powiecie decydują przepisy materialnego prawa administracyjnego...

SA/Ka 486/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-05-10

, środy, czwartki i niedziele - do godz. 24.00, a w piątki i soboty do godz. 4.00 rano 'pod warunkiem utrzymania spokoju i porządku publicznego na zewnątrz placówki...
podał, że decyzja z dnia 17 marca 1993 r. była wydana pod warunkiem utrzymania spokoju i porządku publicznego, do którego to warunku nie zastosowano się, co wynika...

I SA/Ka 967/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-24

wyłącznych na dobrach niematerialnych, lecz również do umów dotyczących informacji technicznych lub technologicznych nie ujawnionych do wiadomości publicznej...
tego przepisu know-how to 'informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej', zaś przychód uzyskany z tytułu przekazania tychże...

II SA/Ka 1577/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-07-11

wywłaszczenia zdefiniowanego w art. 112 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w związku z tym ograniczenie to może być dokonane jeżeli cele publiczne...
nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez ograniczenie praw do nieruchomości /art. 112 ust. 3 cyt. ustawy/., 3. W sytuacji, gdy inwestor realizując cel publiczny...

SA/Ka 2592/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-11-15

prawdziwości /jak odpowiednie wpisy w księdze wieczystej/, ani też nie mówi się o rękojmi wiary publicznej tych wpisów /w przeciwieństwie do rękojmi wiary publicznej...
jest zatem jedynie zbiorem informacji, wobec czego nie można przez zapis lub zmianę zapisu w ewidencji ustanowić prawa. Zmian w zakresie tytułów własności w ewidencji...
1   Następne >   +2   4