Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Gd 100/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-03-26

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ podmioty, do których przed wejściem tej ustawy...
w życie zwrócono się o udostępnienie informacji publicznej i które sprawy tej nie załatwiły ostatecznym rozstrzygnięciem, mają obowiązek udostępnienia w terminie 14 dni...

II SA/Gd 595/02 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2003-04-10

Skoro zatem akta postępowań prowadzonych przez izby morskie zawierają szereg dokumentów o charakterze urzędowym, zawierających informację publiczną, zaś dostęp...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ wynika, że ustawa ta nie narusza unormowań zawartych w powyższych przepisach...

II SA/Gd 1529/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-03-20

pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ prawo wstępu na obrady rady gminy...
też wyrażone w art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Gd 1618/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-18

być pozbawione osoby, które były zatrudnione w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej. Skarżący był zaś zatrudniony w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego...
żadnych wyjątków od normy nakazującej pozbawienia uprawnień kombatanckich osób zatrudnionych w aparacie bezpieczeństwa publicznego i informacji wojskowej. Z kolei zmiany...

I SA/Gd 213/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-25

przez wnioskodawcę praw uczestnika licytacji oraz przy publicznym przekazaniu informacji o przeznaczeniu samochodu do drugiej licytacji, postępowanie funkcjonariuszy...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu prowadzenia publicznej licytacji i trybu postępowania...

II SA/Gd 1206/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-05-29

o wywłaszczeniu /umowie sprzedaży nieruchomości/, lecz w czasie orzekania o zwrocie stanowi część drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach...
publicznych /Dz.U. 2000 nr 71 poz. 838 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Miasta I. na decyzję Wojewody K.-P. z dnia 23 lutego 2001 r...

SA/Gd 1013/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-01-05

, która była zatrudniona w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub w informacji wojskowej. ...

I SA/Gd 1245/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-10-02

o finansach publicznych:, 1. opracowanie układu wykonawczego budżetu;, 2. przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków...
Z art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zm./ nie można wyprowadzać wniosku, że raz utworzona w budżecie...

I SA/Gd 2143/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

Jeżeli organy podatkowe w postępowaniu dowodowym wykorzystują informacje dotyczące dodatkowo i innych podatników nie związanych bezpośrednio, a jedynie pośrednio...
nie dotyczą informacji o działalności gospodarczej skarżącego., Mogą i winny być wyżej wymienione informacje wykorzystane w prowadzonym postępowaniu podatkowym, a zatem...

II SA/Gd 125/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-08

bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej, jeżeli podczas i w związku z tą działalnością wykonywały zadania...
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej wchodziła w skład aparatu bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Naczelny...
1   Następne >   +2   4