Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 1266/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-09

W myśl art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 71 poz. 838 ze zm./ lokalizowanie zabudowy wzdłuż zarezerwowanych pasów...
- do istniejącej lub projektowanej drogi, wyłącznie w miejscach określonych przez zarząd drogi. Z przepisu tego wynika więc, że włączanie się do dróg publicznych pozostaje...

SA/Bd 1057/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-04-10

podobny jak w odwołaniu argument, a poza tym skarżył się, że nie uzyskał żadnych informacji na tematy ogólne. W szczególności ilu ogółem kandydatów przyjęto na pierwszy...
rekrutacyjnego, czy też całościowego wyjaśniania procesu rekrutacyjnego. Ustawowy wymóg publicznego prezentowania zasad przyjmowania na studia został przez uczelnię dochowany...

SA/Bd 1830/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-28

modyfikacji ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny. Oceny tych przesłanek dokonuje organ podatkowy i od jego woli wyrażonej w uzasadnieniu decyzji...
, że przez przeoczenie nie podał, jak się okazuje najważniejszej informacji - a mianowicie tej, że przedmiotowa kradzież została zgłoszona na komisariacie Osiedla B. w B. W związku...

SA/Bd 188/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-13

'Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego',, - PN-84/E-02035 'Oświetlenie elektryczne obiektów...
obowiązująca nie zostało poparte żadnym wywodem prawnym, a oparto je na informacji Głównego Inspektora Sanitarnego z 26 czerwca 2001 r. Taka informacja nie może być jednak podstawą...

SA/Bd 164/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-11

Przedsiębiorstwu Ochrony i Informacji 'F.' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r., W uzasadnieniu decyzji...
Izba Skarbowa wskazała, że wnioskiem z dnia 6 maja 2002 r. Przedsiębiorstwo Ochrony i Informacji 'F.' Spółka z o.o. powołując przepisy art. 79 par. 2 pkt 1 lit. 'a', art...