Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1016/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-03-24

na uchwałę Rady Miejskiej w Z. z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa miasta w części dotyczącej zapisu o zadaniach Prokuratora Rejonowego wnosząc...
obywatelom bezpieczeństwa., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Rada Miejska w Z. w uchwale z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie informacji o stanie...

SAB/Bk 20/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-05-20

Z mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa /Dz.U....
skarg na bezczynność organu administracji publicznej sąd orzeka bowiem z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego, ustalonego na dzień wydania orzeczenia /vide...

SA/Bk 655-656/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-05-08

w grupowaniu SWW 1367-1 'artykuły toaletowe i kosmetyczne' bez względu na ich zastosowanie w toaletach publicznych, czy w placówkach służby zdrowia., Mając powyższe na uwadze...
. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. o statystyce państwowej /uchylona ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej/ upoważnia Prezesa GUS do wydawania zarządzeń...

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

./, w szczególności postanowienia dotyczące ochrony interesów osób trzecich, mogą zawierać jedynie informacje dla inwestora o działaniach niezbędnych dla ochrony...
interesów osób trzecich obejmuje w szczególności zapewnienie dostępu do drogi publicznej., Zamieszczenie w pkt 4 decyzji, w części mającej służyć ochronie interesów osób...

SA/Bk 682/03 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-06-26

,, stanowiącej dotację przekazaną z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych., W uzasadnieniu uchwały Kolegium Izby...
publicznych w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1998 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne i par. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002...

SA/Bk 1544/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-03-22

dziedziczna typu 1 demielinizacyjna o dziedziczeniu dominującym /dokumenty: karta informacyjna z pobytu w Szpitalu Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w W. z 18...
przez Poradnię Neurologiczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w A. dziecko Krzysztof T. ze względu na stan zdrowia wymaga stałej opieki pielęgnacyjnej...

SA/Bk 1125/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-11-27

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej zamieszkania zbiorowego oraz obiektach zabytkowych, wymagają zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 lit...
administracji publicznej jest wyznacznikiem kontroli tych działań przez Naczelny Sąd Administracyjny., Zainstalowanie krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wymaga...

SA/Bk 1082/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-07

tylko na podstawie informacji sekretarza miasta, stąd radni nie znali przedłożonych kalkulacji dla Urzędu Miasta. Uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa...
uchwałą podjętą przez organy gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu...

SA/Bk 939/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-05

. 1 pkt 1 Kpa organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia postępowania, po przeprowadzeniu wstępnego postępowania co do przyczyn wznowienia...
., W prowadzonym w trybie wznowieniowym postępowaniu z wniosku Zarządu Wspólnoty organ administracji publicznej I instancji po otrzymaniu wniosku o wznowienie...

SA/Bk 597/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-10-24

opublikowane. Nie jest zaś dopuszczalne - jak wywiódł sąd - powoływanie się przez organ administracji publicznej na niepublikowany akt normatywny o randze zarządzenia...
inwestycję., Z uwagi na powzięcie informacji o zakończeniu postępowania w sprawie IV SA 562/02 tutejszy ośrodek zamiejscowy NSA swego postępowania nie zawiesił, odraczając...
1   Następne >   2