Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 951/02 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2002-07-25

i mienia wójta gminy ani prezesa ZGK. Umowa ta dotyczy mienia komunalnego i jego wykorzystywania oraz wykonywania zadań publicznych. W związku z tym jest informacją publiczną...
i mają do niej zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący podniósł, że od 24 lutego bezskutecznie stara się o udostępnienie umowy...

II SA/Łd 2092/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-18

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, a nie w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Naczelny Sąd...
/postępowania takie nie toczą się też z urzędu/ należy rozpatrywać w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198...

SA/Ł 2722/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-06

wolności wyrażania opinii; prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu...
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./, a zatem po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia., 2. Prawo do otrzymania informacji, służące...

II SA/Łd 1048-1049/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-05-14

. Zgodnie z art. 61 nowej Konstytucji obywatel ma bowiem prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo...
gminy. Przepis prawa nie wymaga szczególnego sposobu podawania treści uchwał do publicznej wiadomości, zatem brak podstaw do powoływania się przez skarżącego...

II SA/Łd 1080/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-06-12

Zasada udzielania informacji prawnych stronom, tak by nie poniosły szkody z powodu nieznajomości przepisów prawa może być naruszona nie tylko przez odmowę udzielenia...
informacji czy jej brak. Narusza ją także udzielenie informacji niepełnej, wprowadzającej w błąd. Wynikającemu z powołanego przepisu obowiązkowi organu odpowiada prawo...

I SA/Łd 929/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-13

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 6 grudnia 1995 r. Nawet gdyby sprzedaż premiowaną rozważać w kategorii wydatków na reklamę, byłaby to reklama publiczna; informacje...
1. Za reklamę nie mogą być uznane takie działania, które - co prawda - zachęcają do zakupu określonego towaru, ale nie polegają na rozpowszechnianiu informacji...

I SA/Łd 1331/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-23

od wymienionego samochodu. W uzasadnieniu powołał się na bliżej nieokreślone informacje nadesłane przez Konsulat Generalny RP w Toronto, dotyczące zasad korzystania...
z pojazdów samochodowych w Kanadzie i dokumentów, które mogą potwierdzić to korzystanie. Z informacji tych wynika, że dokumentem niezbędnym do korzystania z samochodu...

II SA/Łd 1290/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-18

decydującego znaczenia informacjom wynikającym z treści zasobów archiwalnych, w sytuacji gdy z treści owych informacji nie wynikają okoliczności zaprzeczające twierdzeniom...
., Jako niewiarygodne uznał Urząd do Spraw Kombatantów pismo Urzędu Gminy i Miasta w L. z dnia 2 listopada 1995 r., które wprawdzie zawiera informację, że Władysława U. została...

SA/Ł 66-67/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-04-19

nie były właścicielami gruntów ani ich użytkownikami. Skarżący twierdzili, że projekt uchwały nie zawierał informacji o rodzaju urządzeń technicznych planowanych do budowy, terminów...
i źródeł finansowania, informacji o wysokości odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy, informacji o wysokości opłat adiacenckich obciążających poszczególne...

SA/Ł 1281/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-09-20

., Miejscem tym opiekuje się Urząd Gminy w R. W granicach działki - według informacji miejscowych mieszkańców - był eksploatowany przez Urząd Gminy piach, o czym świadczą...
działka stanowi grunt użyteczności publicznej, w związku z czym prawidłowo ustalono, że stanowi mienie gminne. Wydanie decyzji było niezbędne z uwagi na konieczność...
1   Następne >   +2   6