Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OPS 8/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oznacza, że do informacji niewymienionych...
w tym przepisie nie stosuje się ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)? podjął następującą uchwałę: Nałożenie...

I OPS 7/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

publicznej, o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Naczelny Sąd Administracyjny...
dokumentów stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

I OPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-04-11

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) nie ma zastosowania do spółdzielni...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną...

I OPS 13/09 - Uchwała NSA z 2010-05-20

Sądu Najwyższego w sprawach o udzielenie informacji publicznej, czy też Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Głównego Inspektora Pracy., V. Organy...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), która przyznaje kompetencje do orzekania o odmowie udostępnienia informacji...

I OPS 5/14 - Uchwała NSA z 2015-04-13

zaś z § 1 powołanego rozporządzenia, informacja o ogłoszeniu konkursu, jest zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w S...
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy...

II OPS 2/16 - Uchwała NSA z 2017-02-27

, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji...
Stosownie do art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz...

I OPS 14/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

opłaty za dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
: 'Czy zatwierdzenie organizacji ruchu na drodze publicznej na podstawie art. 10 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137...

I OPS 10/13 - Uchwała NSA z 2014-05-12

informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi wprowadzono ustawą z dnia...
, który w niektórych przypadkach występuje w roli organu administracji publicznej (np. w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej), od działalności orzeczniczej sądu. W ocenie...

II GPS 1/13 - Uchwała NSA z 2013-03-25

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), czy organ działający w sytuacji przewidzianej w art.138 § 4...
jako samorządu zawodowego reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego nie oznacza, że organy państwa, w tym zwłaszcza Minister Sprawiedliwości nie może być w drodze...

II GPS 4/13 - Uchwała NSA z 2014-02-24

w sferze prawa publicznego., Informacja tego typu mogłaby podlegać kontroli sądowoadministracyjnej na podstawie art.3 § 3 p.p.s.a., jednak przepisy ustawy o spłacie...
spłaty niezaspokojonych należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych po rozpoznaniu w dniu [...] lutego 2014 r. przy udziale prokuratora...
1   Następne >   +2   +5   10