Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III ZP 21/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-09-28

jawności rozpraw i posiedzeń, a także zakaz publicznego wygłaszania uzasadnień, które zawierałyby informacje niejawne oraz doręczania takich uzasadnień na piśmie. Istotne...
przed sądami. Oznacza to, że ustawa o ochronie informacji niejawnych w najmniejszym stopniu dotyczy sądów i trybunałów jako organów władzy publicznej i stąd określanie...

III AZP 2/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

i druku oraz realizuje prawo obywateli do informacji i oddziaływania na bieg spraw publicznych. Konkretyzując zadania i uprawnienia prasy ustawa stanowi m.in., iż prasa...
życia publicznego., 2. Odmowa udzielania dziennikarzowi informacji może mieć miejsce wówczas, gdy jest to uzasadnione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej...

OPS 2/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-10-21

w aparacie bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej. Wykładnią tego przepisu zajął się Sąd Najwyższy, który w uchwale siedmiu sędziów z dnia 7 maja 1992 r. II UZP...
kombatantom i osobom represjonowanym - osobom spoza struktur Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, które nie wykonywały zadań...

OPS 15/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-17

bezpieczeństwa publicznego lub informacji wojskowej., A contario należy przyjąć, że jeżeli dana osoba nie była zatrudniona lub nie pełniła funkcji w jednostkach...
represji wojennych i okresu powojennego /Dz.U. nr 17 poz. 75 ze zm./, nie obejmuje osób zatrudnionych w b. Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w tym również w jednostce...

III AZP 26/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-04

Kary pieniężne, przewidziane w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. nr 14 poz. 60 ze zm./ za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia...
:, Czy pobranie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, przewidzianej w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. nr 14...

III AZP 5/88 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Podanie do publicznej wiadomości warunków, które oprócz wyników egzaminu mogą mieć wpływ na dopuszczenie do odbywania studiów, w terminie krótszym niż określony w art...
w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów. Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Ministra Sprawiedliwości:, Czy podanie do publicznej wiadomości warunków...

OPS 4/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

Organizacja ruchu oraz czynności prowadzące do ustawiania znaków drogowych nie należą tylko do sfery działań podejmowanych przez administrację publiczną. Za organ...
administracji publicznej uprawniony do ustawienia znaku drogowego nie można bowiem uznać ani przedsiębiorcy wykonującego roboty drogowe lub działalność transportową...

III ZP 8/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-05-31

./ właściwy jest organ administracji publicznej czy sąd powszechny?, podjął następującą uchwałę: Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie zagadnienia...
, jeżeli korzystanie z niej w sposób dotychczasowy byłoby związane z istotnymi ograniczeniami lub utrudnieniami jest organ administracji publicznej, jak i pogląd...

OPS 13/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-10-23

tej informacji. Sąd Rejonowy potwierdził fakt skazania pismem z dnia 12 lipca 1999 r. i dlatego zaskarżoną uchwałę podjęto dopiero 21 lipca 1999 r., Wątpliwości składu...
na uchwałę organu gminy, podjętą w sprawie z zakresu administracji publicznej. Nie jest jasne, czy uchwała rady gminy, stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego...

OPS 1/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-09

kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Stosowne informacje powinny znajdować się w aktach sprawy. W razie braku materiału w aktach sprawy sąd...
, co do zasady, sprawuje kontrolę wykonywania administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, to w tej sprawie chodzi o zgodność zaskarżonego postanowienia z prawem...
1   Następne >   3