Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II SAB/Lu 137/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-03

udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prezydenta Miasta L. do załatwienia punktu 2. i punktu 3. wniosku M. W.-D. z dnia [...] września 2021 r. o udostępnienie...
informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że bezczynność Prezydenta Miasta L. nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Łd 190/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-14

. O. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezydenta Miasta Ł. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 17...
Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Ł., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, wnosząc o zobowiązanie organu do załatwienia sprawy...

II GSK 597/13 - Wyrok NSA z 2014-06-24

r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 'Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie...
Informacji Publicznej (w skrócie: BIP) 'Ogłoszenie o zmianie wskazanego powyżej ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego...

II GSK 755/15 - Wyrok NSA z 2016-10-18

Zamówień Publicznych (dalej BZP), pomimo istnienia takiego obowiązku. Powyższa nieprawidłowość została opisana w 'Informacji pokontrolnej' z dnia [...] grudnia 2012 r...
ustawy p.z.p. oraz w związku z art. 72 § 1 pkt 1 Op przez błędną ich wykładnię prowadzącą do uznania, że brak zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji...

II GSK 324/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

w Warszawie z dnia 1 czerwca 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 538/06 w sprawie ze skargi M. Spółki z o.o. w R. na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 21 grudnia 2005 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zamówień publicznych oddala skargę kasacyjną Wojewódzki...

III SA/Łd 721/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-18

pozostaje kwestia istnienia po stronie Gminy U. obowiązku opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o modyfikacji SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia...
Publicznych informacji o przedłużeniu terminu do składania i otwarcia ofert w związku ze zmianą treści SIWZ nieprowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to nie doszło...

V SA/Wa 803/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

) wszczął kontrolę doraźną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 'Informacji o wyniku kontroli doraźnej' z dnia [...] kwietnia 2010 r. Prezes UZP poinformował...
Zamówień Publicznych z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielania zamówienia publicznego z naruszeniem prawa oddala skargę...

III SA/Gl 1163/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-09

[...] roku. Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu o zamówieniu, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem [...] (podobnie w specyfikacji...
na warunkach określonych w art. 144 ustawy pzp., Podobnie w treści ogłoszenia o zamówieniu (zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej...

V SA/Wa 804/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

do umowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej - Prezes UZP) wszczął kontrolę doraźną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 'Informacji o wyniku kontroli...
Zamówień Publicznych z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielania zamówienia publicznego z naruszeniem prawa oddala...

II GSK 1589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-28

postępowania., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Gminy N. wniósł o jej oddalenie. Na uzasadnienie wniosku podał, że po ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej...
informacji o wszczęciu postępowania wpłynęły wnioski o zawarcie umowy od zainteresowanych podmiotów. Po otwarciu ofert przeprowadzono z oferentami negocjacje i dokonano wyboru...
1   Następne >   +2   +5   +10   12