Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Rz 1377/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-21

. [...] na skutek wniosku o udzielenie informacji publicznej (pismo z [...] stycznia 2018 r.), w którym wskazano, że od stycznia 2012 r. do grudnia 2017 r. jedynie w 5...
), sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Jej zakres wyznacza...

II SA/Po 823/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-10

zastosowały w rozpatrywanej sprawie art. 21 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy. Skarżąca miała przy tym w ocenie organów administracji publicznej nie udzielić informacji...
materialno-techniczną. W razie powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć wpływ na pobieranie rozważanej postaci wsparcia finansowego ze środków publicznych...

IV SA/Gl 93/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Ż.V. -ojcu dziecka zamieszkałemu w S. jest nadal w sferze wyjaśnień organów s., a Sąd nie ma żadnych informacji, czy alimenty bieżące i zaległe wpływały. Organ pierwszej...
instancji wskazał, iż zaświadczenie to nie zawiera informacji, czy egzekucja alimentów jest skuteczna czy też nie, a jedynie informację o przekazaniu wniosku...

II SA/Op 152/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

organu informacji o terminie i możliwości złożenia skargi określonej w art. 145a K.p.a. i związany z tym brak wiedzy w tym przedmiocie. Podkreśliła przy tym, że obowiązek...
warunkach wysiłku. Uznając, iż przeszkody uprawdopodobniającej brak winy w uchybieniu terminu nie stanowiła okoliczność braku, ze strony organu, informacji o terminie złożenia...

II SA/Op 153/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

określonemu w art. 145a § 2 K.p.a., wnioskodawczyni, jako przeszkodę w złożeniu skargi w terminie, wskazała brak ze strony organu informacji o terminie i możliwości złożenia...
uprawdopodobniającej brak winy w uchybieniu terminu nie stanowiła okoliczność braku, ze strony organu, informacji o terminie złożenia skargi organ uznał, iż A. H. nie wykazała braku...

II SA/Rz 1108/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-12-12

wykonawczego za granicą, w stosunku do dłużnika przebywającego poza granicami RP. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć informacje właściwego sądu lub właściwej...
[....] (Sąd Grodzki w [....]) sygn. akt [...], dotyczących zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Do wniosku zainteresowana dołączyła ponadto informację...

IV SA/Gl 371/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-28

z [...]r. stanowi informację o dalszym przebiegu postępowania w celu uzyskania alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą. Jednocześnie Sąd Okręgowy potwierdził...
o realizację alimentów bez nadania mu dalszego biegu ze względu na brak prawidłowej informacji o adresie dłużnika. Ponadto Sąd ten poinformował, że w tej sytuacji należy...

IV SA/Gl 1099/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-31

decyzją własną z dnia [...]., W uzasadnieniu podał, że E.F. przyznano zaliczkę alimentacyjną w oparciu o informację Sądu Okręgowego w G. o stanie egzekucji z dnia...
jest bezskuteczna poczynając od [...]., Tymczasem w dniu [...] wyżej wymieniona przedłożyła późniejsze pismo Sądu Okręgowego w G. datowane na [...], w którym zawarta została informacja...

II SA/Gd 467/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-07-21

w sentencji postanowienia przepisem rozporządzenia, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację...
o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. Sąd ten przesłał pismo pt. Informacja wydana na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. g ustawy. Kolegium zważyło, że informacja...

II SA/Bd 250/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-23

postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji, zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach...
., znak [...] informujące o stanie wniosku o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych. Z informacji tej wynika, że dopiero w dniu [...] grudnia 2008r. wnioskodawczyni złożyła...
1   Następne >   +2   +5   +10   29