Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II SAB/Wa 44/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

przestrzennego, musi korzystać z waloru publicznej dostępności, gwarantowanej przez art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o informacji...
prywatnej, a więc ich udostępnienie nie podlega ograniczeniu z uwagi na art. 5 ust. 2 ustawy o informacji publicznej., , 3. Jeżeli ustawodawca przewidział podanie treści wniosków...

II SAB/Kr 29/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-24

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora...
, art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. d, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782, dalej: u.d.i.p.) przez nieudzielenie...

II SAB/Kr 241/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-14

informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta T do wydania aktu lub podjęcia czynności; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu skarżący podniósł, że dnia 16 listopada 2018 r. złożył do organu wniosek o udostepnienie informacji...

II SA/Rz 1246/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-03-02

wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie, z jakimi podmiotami na przestrzeni ostatnich 3 lat Nadleśnictwo zawarło umowy w związku ze sprzedażą...
. z art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), zwanej dalej 'u.d.i.p....

II SA/Lu 89/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-02-22

przestrzennych przez usługi danych przestrzennych, co gwarantuje jej art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego...
. o udostępnienie informacji publicznej, a nie czynności o charakterze ogólnym, tj. prowadzenie zbiorów czy gromadzenie w nich danych., W związku z powyższym wniosła o zobowiązanie...

IV SA/Wa 1301/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

., Organ wskazał, że realizując wniosek w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej organ nie tworzy dokumentów, tylko przesyła dokumenty bądź informacje...
takie zawierające wskazanie organu dysponującego informacją stanowi w istocie pewną informację (M. Jaśkowska Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002 s...

IV SA/Wa 1299/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

. Skarżąca kwestionuje natomiast treść przekazanych jej informacji., Organ wskazał, że realizując wniosek w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej organ...
do informacji publicznej w, świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002 s. 65-66). Nie można takiego działania organu utożsamiać z zaniechaniem wykonania wyroku sądu...

IV SA/Wa 1300/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

. Skarżąca kwestionuje natomiast treść przekazanych jej informacji., Organ wskazał, że realizując wniosek w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej organ...
do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002 s. 65-66). Nie można takiego działania organu utożsamiać z zaniechaniem wykonania wyroku sądu uzasadniającym...

II SA/Lu 143/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-03-01

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm., dalej jako 'u.o.d.p.w.')., Skarżąca podkreśla, że jej skarga dotyczy indywidualnej relacji między...
w nich orzeczeniach, że sama czynność utworzenia zbiorów danych przestrzennych, czy też czynność zamieszczenia tam określonej informacji publicznej nie dotyczy uprawnień lub obowiązków...

II OSK 1523/06 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewidencyjny [...] w miejscowości N. Powołał się przy tym na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...
udostępnienia informacji publicznej w trybie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej i wobec tego bezzasadne było jej rozstrzyganie na podstawie przepisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100