Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Łd 723/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-06

funkcjonowania strony jako firmy kurierskiej; pomimo, iż organ dysponował wiedzą w zakresie działania Strony na podstawie informacji uzyskanych w toku poprzedniej kontroli...
faktycznego sprawy, zwłaszcza przez pominięcie informacji znanych organowi z urzędu a pozyskanych w kontrolach za poprzednie lata odnoszących się do sposobu działania...

III SA/Wa 2534/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

Krajowej Informacji Skarbowej., 1.1. Przedmiotem skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez M. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: Skarżąca...
. Z analizy ryzyka dokonanej przez Szefa KAS w oparciu o art. 119zn § 1 O.p. oraz z posiadanych informacji wynikało bowiem, że Spółka może wykorzystywać działalność banków...

II FSK 2744/19 - Wyrok NSA z 2021-03-24

rozprawy w dniu 28 marca 2014 roku we wskazanej sprawie, a obalającego wiarygodność adnotacji, czynionych przez listonosza publicznego operatora pocztowego Poczty [...] S.A....
awizacji na kopercie już uwidoczniona była informacja o fakcie i dacie powtórnej awizacji - z datą późniejszą niż data odbioru oraz pominięcie w ocenie materiału dowodowego...

I SA/Lu 597/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-16

do zajęcia środków z Polskiego Funduszu Rozwoju, gdyż są one wolne od egzekucji. Wg informacji banku zostały one wykorzystane przez Spółkę w całości., Na postanowienie...
zwrócił uwagę, że zgodnie z informacją od [...] w piśmie z 5 października 2020 r., na rachunku bankowym zabezpieczono środki w wysokości 223.855,18 zł...

III SA/Wa 2030/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-28

- terminu zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2020 r.),, - informacja o środkach pieniężnych na rachunku i w kasie, zawarta w sprawozdaniu...
przesłanek zastosowania zabezpieczenia określa stan, w którym od dłuższego czasu zobowiązania nie są wykonywane, a jednocześnie, na podstawie informacji o sytuacji...

I SA/Sz 541/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-30

informacji uzyskanych przez niego w związku z udzielaniem pomocy prawnej kontrolowanemu podmiotowi, tj. informacji objętych tajemnicą adwokacką;, 2) art. 1091 § 1 i § 2...
października 2020 r., 23 lutego 2021 r., 26 maja 2021 r., zawierające żądane informacje i załączając szereg dokumentów;, l) M. W. nie został skutecznie powołany na prokurenta 30...

I SA/Rz 754/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-16

organu świadczy o całkowitej nieznajomości lub niezrozumieniu zasad finansowania szkół z środków publicznych, gdyż brak jest możliwości aby środki uzyskane z tego tytułu...
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm. - dalej: u.f.p.) z uwagi na brak podstaw do uznania, że zachodzi obawa, że spółka nie wykona...

I SA/Łd 543/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-30

oraz VAT-UE w trybie art. 96 ust. 9 pkt 5 oraz art. 97 ust. 16 u.p.t.u., tj. z uwagi na posiadane informacje wskazujące na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem...
. U. z 2021 r. poz. 137) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod względem...

I SA/Łd 457/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-05

na skierowane zawiadomienie, bank przekazał informację o zabezpieczeniu środków na rachunku bankowym. Zawiadomienie o zabezpieczeniu wierzytelności z rachunku bankowego wraz...
nie otrzymał informacji o prowadzonej egzekucji czy też zawiadomienia o zabezpieczeniu. Jego zdaniem organ pierwszej instancji przekroczył granice swobodnej oceny...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

przerywające bieg terminu przedawnienia., Z informacja zawartych w aktach sprawy wynika, że w dniu 18 sierpnia 2020 r., w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu podatku...
O.p. Taka informacja jest konieczna aby z jednej strony zagwarantować podatnikowi, że postępowanie podatkowe jest prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów...
1   Następne >   +2   4