Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SAB/Bd 162/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-05

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] w W. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia sprostować oczywistą omyłkę...
w ten sposób, że w miejsce daty złożenia wniosku o udzielenie informacji publicznej '29 listopada 2011 r.' wpisać datę '29 października 2012 r.' Wyrokiem z dnia 27 marca 2013 r., sygn. akt...

II SAB/Po 14/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

., Na zakończenie organ podał, że żądane informacje nie miały charakteru informacji publicznej, gdyż żądania zmierzały do załatwienia konkretnej, indywidualnej sprawy...
, nie zaś do udzielenia informacji publicznej, którą dysponował organ., Skarżąca pismem z dnia 27.02.20167r. odniosła się do twierdzeń Skarżącego i podała, że podtrzymuje swoją...

II SA/Gd 523/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 20 sierpnia 1962 r., przeznaczone zostały pod reprezentacyjny plac publiczny miasta G. '[..]' oraz otaczające plac obiekty...
użyteczności publicznej jak teatr, biblioteka miejska, pawilony wystawowe, gastronomiczne itp. Wnioskujący wykazali też, że są spadkobiercami po wywłaszczonych F.D.oraz M. K...

II SA/Po 582/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-25

umieszczone na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od dnia [...] marca 2015 r. do dnia [...] kwietnia 2015 r...
, że chodzi o drogę publiczną kategorii gminnej, oraz nie zawiera żadnych informacji o ograniczeniach i wyjątkach korzystania z drogi, zatem objęty jest zakresem regulacji...

II SA/Kr 1158/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-22

Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. W myśl ust. 9 art. 11d z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomości stanowiące własność Skarbu...
drogowy drogi publicznej - ulicy [...], a ponadto nieruchomość ta jest objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej., Odwołanie od tej decyzji złożyła L...

II SA/Kr 443/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia...
. N. H. m. Kraków, ponieważ przedmiotowa nieruchomość stanowi element drogi publicznej. Ponadto działki nr [...] objęte są decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 30/2020 z 20...

II SA/Kr 385/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-27

(102,2) pozyskano z Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonych w biuletynie informacji publicznej Głównego Urzędu Statystycznego, znajdujących...
w biuletynie informacji publicznej Głównego Urzędu Statystycznego, znajdujących się pod adresem: [...], Podane powyżej wartości oznaczają wzrost cen towarów i usług...

I SA/Wa 2448/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

, skoro skutki te powstają z mocy samego prawa, to jednak w decyzji tej powinny znaleźć się informacje określające działkę gruntu i cel jej wydzielenia pod drogę publiczną...
, zostały przez organy uwzględnione, poddane analizie i wreszcie ocenione, w szczególności pod kątem potwierdzenia bądź zaprzeczenia informacji o publicznym charakterze...

II SA/Kr 1281/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-09

lub starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej...
stwierdził, że zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (obecnie DZ.U. z 2017 r., poz. 2222), dalej 'u.d.p.', działka...

I SA/Wa 260/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-16

wnioskowały również o dostęp do tej dokumentacji w trybie dostępu do informacji publicznej., Stosownie do treści art. 106 § 3 p.p.s.a. Sąd może z urzędu lub na wniosek stron...
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 687), art. 128 ust. 1, art. 130 ust. 2, art. 134 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21...
1   Następne >   +2   +5   +10   100