Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 436/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-01

1. Udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej /art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U....
udostępnienia informacji publicznej 1/ wymierza Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) zł, 2/ zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz...

II SAB/Kr 78/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-24

2005 r. /data wpływu 14 listopada 2005 r./ P. B. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwrócił się do Prokuratora Rejonowego [...] o przesłanie na podany...
adres informacji, w której znajdować się będzie wzór podpisu, kserokopia tego podpisu lub podpis wszystkich zatrudnionych w tamt. prokuraturze funkcjonariuszy publicznych...

II SO/Kr 11/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-16

.) Protokolant: Anna Balicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2011 r. sprawy ze skargi Biuletynu Informacji Publicznej Sp. z o.o. w W. w przedmiocie...
. zasądzić od M. L. Dyrektora I Niepublicznego Przedszkola '[...]' w C. na rzecz strony skarżącej Biuletynu Informacji Publicznej Sp. z o.o. w W. kwotę 100 (sto) złotych...

II SA/Bd 197/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskiem z ... 2012r. M. G. zwrócił się do Wójta Gminy B. B. o udostępnienie informacji publicznej poprzez wgląd do dokumentów...
. o dostępie do informacji publicznej uzyskanie informacji przetworzonej musi być uzasadnione, w jakim zakresie jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.' Poinformowano...

VIII SAB/Wa 54/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Gminy G. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Wójta Gminy G. do rozpoznania wniosku M. F. z dnia [...] kwietnia 2013 r. w sprawie udostępnienia...
informacji publicznej dotyczącej wydania kserokopii kart wynagrodzeń osób objętych wnioskiem za 2010 rok w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz...

II SA/Łd 567/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-19

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zobowiązał Prezesa Regionalnej Izby...
Obrachunkowej w Ł. do dokonania czynności polegającej na publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. dokumentacji przebiegu kontroli...

II SO/Sz 19/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-30

z dnia 28 kwietnia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy. Wnioskodawca podniósł, że jego skarga na bezczynność została...
. o dostępie do informacji publicznej, skardze nie nadano biegu., Przedsiębiorstwo Spółka w likwidacji w odpowiedzi na wniosek wniosło o jego oddalenie, oraz o zasądzenie...

I OZ 537/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Fundacji [...] o wymierzenie Związkowi [...] grzywny za nieprzekazanie skargi Fundacji [...] na bezczynność w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej...
wskazanego organu w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek z 25 września 2019 r., W uzasadnieniu skargi Fundacja wskazała, iż za pośrednictwem organu...

VIII SAB/Wa 53/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.; zwana dalej: 'u.d.i.p.') kserokopii kart wynagrodzeń za 2011 r. wójta, sekretarza, skarbnika...
oraz stanowiska służbowego., Pismem z dnia [...] marca 2012 r. Wójt poinformował skarżącego, że informacją publiczną, w której określane są kwoty wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia...

II SA/Ol 368/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-17

w terminie 14 dni. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że dokumentacja dotycząca beneficjentów umów o dofinansowanie, po zawarciu tych umów jest informacją publiczną...
i podlega udostępnieniu, w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publiczne, pod warunkiem że jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100