Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 1307/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-12-27

[...]. Nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji Prokurator Rejonowy S. w S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
[...] ., znak [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz orzekł o umorzeniu postępowania przed organem I instancji w przedmiocie odmowy udostępnienia...

II SA/Gd 644/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-20

Odwoławczego z dnia 6 sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Samorządowe Kolegium...
do udzielenia informacji publicznej w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji. Jak wynika z uzasadnienia decyzji zakres udostępnienia informacji publicznej obejmuje imiona, nazwiska...

II SO/Wa 35/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Starosty W. w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 marca 2010 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia - oddalić wniosek - W dniu 18 maja 2010 r. W. S...
na bezczynność Starosty W. w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 marca 2010 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Postępowanie w sprawie ze wskazanej...

I OZ 1917/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 901/16...
[...] sierpnia 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Pismem z dnia 26 września 2016 r. [...] z siedzibą w Warszawie...

II SA/Sz 1308/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-11

Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji Prokurator Prokuratury Rejonowej...
Miasta z dnia [...] o odmowie udostępnienia W.J. informacji publicznej i umarzającą postępowanie przed organem I instancji., W złożonej skardze Prokurator wniósł...

I OZ 1109/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej i umorzenia...
., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej i umorzenia postępowania., W uzasadnieniu, Sąd pierwszej instancji wskazał, że wniosek został...

II SA/Wa 1169/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Rejonowego W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia wstrzymać...
Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w sprawie udostępnienia informacji publicznej, zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...

II SA/Ol 1196/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-12-19

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Przedmiotem skargi...
jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' uchylająca decyzję Burmistrza '[...]' z dnia '[...]' o odmowie udostępnienia S. F. informacji publicznej w zakresie...

I OSK 2477/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

. z o.o. w Szczecinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek Wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Sz 53/13, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu skargi S. O. na bezczynność [...] Sp. z o.o. w Szczecinie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, umorzył...

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Rady Adwokackiej we Wrocławiu do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 7 stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz...
r., sygn. akt IV SAB/Wr 192/14 w sprawie ze skargi B. B. na bezczynność Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienia informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100