Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

IV SA/Wa 1271/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-17

z dnia [...]kwietnia 2014 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania oraz podał informację o prowadzonym postępowaniu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji...
. Dodatkowo Starosta O. w dniu [...] kwietnia 2014 r. zamieścił zawiadomienie o wszczęciu postępowania w biuletynie informacji publicznej powiatu o. Z kolei pismem z dnia...

II SA/Bd 84/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-04-20

pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (§ 1). Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie...
, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji...

II SA/Rz 50/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-07-22

, przez którą mają przebiegać czynności wskazane w zaskarżonej decyzji oraz nie poinformowanie w Biuletynie Informacji Publicznej o wszczęciu i zakończeniu postępowania...
czynności wskazane w zaskarżonej decyzji oraz nie poinformowanie w Biuletynie Informacji Publicznej o wszczęciu i zakończeniu postępowania pierwszoinstancyjnego...

II SA/Gd 472/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-21

czynności administracji publicznej w postaci:, 1. umieszczenia w zaświadczeniu z 24 kwietnia 2022 r. wydanym przez Burmistrza Miasta Władysławowa informacji o wygaśnięciu...
, który podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy (art. 546 ust. 6 Prawa wodnego)., Zdaniem Sądu w składzie orzekającym, powyższe...

III SA/Po 82/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-22

i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy na podstawie art. 10 kpa. Informacja o wszczęciu postępowania podana do publicznej wiadomości pismem z 7 maja 2021 r. zawierała błąd...
obowiązki nałożone na właściwy organ administracji publicznej w sprawach pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania...

II SA/Bk 363/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-07-06

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Wód Polskich, gdzie wyszczególnione są wszystkie cele określone w rozporządzeniu o jednostkowych stawkach. Ponadto zgodnie z art...
. informacją Nr [...] znak [...] ustalił W. Sp. z o.o. w B. opłatę zmienną za okres II kwartału 2021 r. w wysokości 3.961 zł za pobór wód podziemnych i 77.549 zł za pobór wód...

II SA/Bk 362/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-07-06

zaufania do organów administracji publicznej prowadzących postępowanie;, 5) art. 16 k.p.a. w zw. z art. 14 ust. 2 u.p.w. przez nieuznanie, że informacja jest innym aktem...
tych usług, za poszczególne kwartały. Jak wynika z art. 552 ust. 2b u.p.w. oświadczenia te są ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Wód Polskich...

II SA/Po 1049/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-19

informacji publicznej oraz art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dalej: 'ustawa o informatyzacji) nieodpłatnie mogą je uzyskać...
i Kartograficznej w O.) o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym w wersji numerycznej lub papierowej: mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i mapy glebowo-rolniczej...

VII SA/Wa 446/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-13

do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 14 dni od daty otrzymania...
, pismem z 6 lipca 2021 r., poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych oraz informację o wszczęciu podał do publicznej wiadomości...

II SA/Bk 365/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-07-06

obowiązanych do ponoszenie tych usług, za poszczególne kwartały. Jak wynika z art. 552 ust. 2b u.p.w. oświadczenia te są ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej...
różnica pomiędzy informacją ustalającą wysokości opłaty wodnoprawnej określoną w art. 272 ust. 17 u.p.w., która jest sui generis formą działania administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100