Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

II GSK 459/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacji publicznej w postaci wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach o sygn. VI SA/Wa 1219/04 oraz VI SA/Wa...
jego wniosku z dnia 27 czerwca 2006 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dostęp do akt zgłoszenia w sprawie [...] możliwy jest na podstawie art. 251...

VI SA/Wa 2179/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

) naruszenie przepisów procesowych, tj. art. 2, art. 10, art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w zw. z art. 61 Konstytucji RP...
a nie swobodnej oceny dowodów., Jako niezasadny Sąd ocenił zarzut naruszenia przepisów postępowania art. 2, art. 10, art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

VI SA/Wa 1254/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl (w zakładce projekty aktów prawnych - gry hazardowe). Zatem każdy podmiot rynku miał możliwość...
Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa...

II GSK 1526/19 - Wyrok NSA z 2020-03-17

drogowego jest realizowana w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W ślad za umowami idą umiejscawiane w elektronicznych Biuletynach Informacji Publicznej Ogłoszenia...
publicznego zawsze wskazywali pełną nazwę przedsiębiorstwa. Skarżący kasacyjnie podnosił, że informacje zawarte w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia są informacjami jawnymi...

VI SA/Wa 711/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

nr [...] z dnia 31.05.207 r. oraz [...] z dnia 28.06.2007 r. są jawne, każdy może dostać do nich dostęp w drodze dostępu do informacji publicznej, referat 'Technologia...
organ administracji publicznej. Stąd pojęcie interesu prawnego jest kategorią istniejącą obiektywnie i wynika z prawa materialnego. Podstawę legitymacji procesowej stanowi...

VI SA/Wa 447/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

ustalonej z góry kolejności'. Świadczy o tym fakt, że pod wyrażeniami 'wykrywa się sygnał informacji o czasach odniesienia', 'generuje się pierwszy sygnał informacji...
o ciągłości', 'generuje się (...) drugi sygnał informacji o ciągłości' kryje się fizyczna praca dowolnego przystosowanego układu logicznego (środka technicznego), który porównuje...

VI SA/Wa 2834/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-20

Środków Ochrony Roślin, publikowanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z których jednoznacznie wynika...
i niezasadnym oddaleniem sprzeciwu skarżącej;, b) nieuwzględnieniu przy ocenie sprawy całości materiału dowodowego, a w szczególności informacji zawartych w Rejestrze...

II GSK 1730/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

organów administracji publicznej udzielania informacji faktycznej i prawnej. Naruszenie tej zasady przejawia się w odmowie udzielenia informacji stronie...
powszedni, tj. 26 października 2010 r.). W tym terminie ani też terminie określonym w art. 224 ust. 4 p.w.p. strona opłaty nie uiściła. Sąd wskazał, że w informacji UP...

VI SA/Wa 2644/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

od wielu lat. Wyjaśnił ponadto, że znak ten został prawidłowo zgłoszony do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony, a w dniu podania do informacji publicznej w Biuletynie...
'syntetycznych zestawień informacji opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym' z Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego nie wskazują...

II GSK 5758/16 - Wyrok NSA z 2019-02-14

publicznym. Pod tą nazwą grupa artystów działa od wielu lat i promuje swoją twórczość, uzyskując przy tym wiele nagród i wyróżnień. Organy porządkowe nigdy nie utrudniały...
znak nie jest i nie będzie postrzegany w powiązaniu z funkcjonowaniem domów publicznych, ani ich reklamą, czy też sutenerstwem. Samo słowo 'burdel' zatraciło...
1   Następne >   +2   +5   +10   100