Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Po 24/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-27

. na bezczynność A Sp. z o.o. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego...
, art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. 'a' tiret pierwszy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, żądanie udostępnienia im wszelkich ewentualnych decyzji...

II SAB/Łd 31/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-25

. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność Burmistrza Miasta T. miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie...
sądowe w zakresie zobowiązania Burmistrza Miasta T. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 12 stycznia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej; 3. zasądza...

IV SAB/Gl 131/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-05

A w W. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr [...] w T. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie. W piśmie z dnia 5...
. w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Strona skarżąca wniosła o stwierdzenie obowiązku strony przeciwnej w zakresie udostępnienia wnioskowanej...

IV SAB/Po 7/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-07

prowadzenie postępowania Burmistrza W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądzić...
przez Burmistrza W. w sprawie udzielenia informacji publicznej., Skargę wniesiono w następującym stanie faktycznym sprawy., W dniu [...] stycznia 2016 r. za pośrednictwem poczty...

II SA/Sz 690/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie postępowania o udzielenie informacji publicznej I. oddala skargę, II. zasądza od Skarbu Państwa...
się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] o udzielenie informacji publicznej dotyczącej wysokości wszystkich celowych zasiłków specjalnych, przyznanych na leki...

II SAB/Po 78/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-01-24

H. K. i Z. K. na bezczynność A. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała...
z siedzibą w P. [...], polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej przy jednoczesnym niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie udostępnienia informacji publicznej.Skarżący...

IV SAB/Gl 24/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-12

. w przedmiocie bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) w pozostałym...
postępowania. W skardze na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie informacji publicznej skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach pismem...

II SAB/Gd 69/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-31

A Spółki akcyjnej z siedzibą w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w sprawie bezczynności; 2. stwierdza, że bezczynność miała...
. polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek skarżącego z dnia 11 września 2012 r. w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001...

VIII SAB/Wa 39/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na bezczynność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. S.C. w O. w sprawie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1...
zobowiązany do udzielenia informacji publicznej) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wynikającym z art. 8 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

II SAB/Sz 36/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-24

sprawy ze skargi B. K. na bezczynność Spółki A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na nieudostępnienie przez Spółkę informacji publicznej, przy jednoczesnym niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie odmowy udostępnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100