Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol

II SA/Wa 952/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-28

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. z siedzibą w W. z dnia [...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
Ubezpieczeń SA o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie informacji pisemnej, tj.:, 1) kserokopii lub fotografii dokumentów wskazujących numer VIN, figurujący...

III OZ 130/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-16

167/20 umarzające postępowanie sądowe w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w [...] na bezczynność Marszałka Województwa Śląskiego w przedmiocie informacji publicznej...
postępowanie sądowe wywołane skargą Stowarzyszenia [...] w [...] (skarżąca) na bezczynność Marszałka Województwa Śląskiego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...

VI SA/Wa 1789/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-07

przepisu art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę udostępnienia informacji stanowiących informację publiczną., W odpowiedzi na skargę Prezes NFZ...
stanowią informację publiczną, albowiem konkurs ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej jest procedurą związaną z rozdysponowaniem środków publicznych...

I SA/Sz 1/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-11

, wydał informację o zwolnieniu wnioskodawczyni z opłacenia należności z tytułu składek za marzec 2020 r. w kwocie [...]zł, która to kwota stanowi pomoc publiczną...
z [...] kwietnia 2020 r., informację o zwolnieniu wnioskodawczyni z opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020 r. w kwocie [...]zł, która to kwota stanowi pomoc publiczną...

V SA/Wa 526/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-02-07

Sprawa ze skargi E. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] października 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy p o s t a n a w i a odrzucić skargę

II GSK 1458/10 - Wyrok NSA z 2012-01-25

do informacji publicznej. Nie udostępniono Szpitalowi cen zaoferowanych przez oferentów konkurencyjnych., Na skutek odwołania Szpitala Powiatowego w R. od wskazanej...
do informacji publicznej, gdyż jak podkreślał, nie można było udostępnić Szpitalowi wglądu do oferty F. M., bowiem zgodnie z art. 11 ust. 1, 2 i 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej...

I GSK 385/19 - Wyrok NSA z 2019-05-14

w aktach danej sprawy., W dobie powszechnego dostępu do informacji publicznej, dostępu z wykorzystaniem Internetu informacja zamieszczona na stronach biuletynu...
informacji publicznej ZUS o umocowaniu konkretnych osób do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezesa ZUS może być uznana za fakt powszechnie znany. Obiektywnie dostęp...

I SA/Gd 253/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-10

w sprawach umorzenia należności z tytułu składek znajduje się w powszechnie dostępnym Rejestrze Upoważnień w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...
składek znajduje się w powszechnie dostępnym Rejestrze Upoważnień w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.zus.pl/bip. Jednakże...

I SA/Bd 17/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-05-23

osobistej skarżącej, jak i dotyczącej wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. W oparciu o dane uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej skarżąca wymienia listę...
jej wizerunek w sferze prywatnej, publicznej i zawodowej. W związku z zaistniałą sytuacją i spowodowaną tym chorobą przez dwa lata skarżąca była wykluczona...

I OSK 2887/13 - Wyrok NSA z 2014-02-28

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008 r., nakazującego udostępnienie wnioskodawczyni, w trybie dostępu do informacji publicznej, dokumentów, które były przedmiotem...
wniosku G.L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, tj. o wydanie dokumentów kontroli przeprowadzonej w w/w szkole w 1998 r. na zlecenie MEN. Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100