Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SAB/Gd 66/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-20

udostępnienia informacji publicznej 1/ zobowiązuje Rektora Uniwersytetu do udostępnienia skarżącej Redakcji A, w terminie 14 dni od doręczenia tego wyroku ze stwierdzeniem...
jego prawomocności, informacji publicznej w postaci listy osób przyjętych w latach akademickich 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 na Wydział Prawa Uniwersytetu w wyniku...

I OSK 1139/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

/Po 92/14 w sprawie ze skargi K.W. na bezczynność Dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
elektroniczną, o udostępnienie informacji publicznej: kopii protokołu Komisji Konkursowej z posiedzenia w dniu 12 września 2014 r., która oceniała kandydatów na stanowisko...

I OSK 1281/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Sprawa zatrudnienia nauczyciela akademickiego stanowi sprawę publiczną, a zatem informacje jej dotyczące są zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r...
. o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.), Sędzia NSA...

II SAB/Sz 79/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-27

Uniwersytetu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I zobowiązuje Rektora Uniwersytetu do rozpatrzenia wniosku M. C. z dnia [...]r. w zakresie: - pkt I wniosku...
przed sądami administracyjnymi skargę na bezczynność Rektora Uniwersytetu w przedmiocie udostępnienia, w terminie informacji publicznych i tym samym naruszenie art. 61 ust. 1...

III OSK 1205/21 - Wyrok NSA z 2022-05-17

w [...] w przedmiocie wniosku z dnia [...] czerwca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu...
w [...] na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w [...] w przedmiocie wniosku z dnia [...] czerwca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., Wyrok...

II SAB/Po 73/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-18

Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Instytutu [...] Polskiej Akademii Nauk...
Fundacji następujących informacji publicznych:, 1. kopii decyzji powołującej komisję doktorancką, która opiniuje wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenie...

II SAB/Gd 40/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-18

Rektora Wyższej Szkoły w G. w sprawie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Rektora Wyższej Szkoły w G. do załatwienia wniosku skarżącego T. L. z dnia 23 stycznia...
2012 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od otrzymania odpisu wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2. stwierdza, że bezczynność Rektora Wyższej...

II SAB/Ol 48/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-19

o Żywności w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt...
do informacji publicznej oraz ustawę prasową wystąpił do Dziekana Wydziału o udostępnienie i przesłanie kopii wyszczególnionych siedmiu dokumentów dotyczących odbytego...

II SAB/Po 74/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-30

'[...]' w W. na bezczynność Dyrektora [...] w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała...
Instytutu [...] (dalej: 'Instytut') bezczynność poprzez nieudzielenie odpowiedzi na wniosek Fundacji o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej...

I OSK 1601/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Syców w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Pismem z dnia 23 sierpnia 2014 r. P.K. reprezentowany...
przez radcę prawnego T.K. wniósł skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Syców na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Jak wskazał w jej uzasadnieniu, dnia 8...
1   Następne >   +2   +5   +10   99