Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II SAB/Kr 207/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-06

., M.C.-G. sprawy ze skargi E.P. na bezczynność [...] S.A. w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje [...] S.A. w K. do wydania w terminie 14 dni...
wniósł skargę na bezczynność [...] S.A. z siedzibą w K. polegającą na:, 1) nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek skarżącego E.P. z dnia 26.06.2013 r. w terminie...

IV SAB/Wr 180/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-08

informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 15 września 2016 r. S. F. (zwany dalej stroną lub skarżącym) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego we Wrocławiu na '(...) odmowę udzielenia informacji publicznej w sposób niezgodny z przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej (...)', zawiadamiając...

I ONP 26/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2010 r., sygn. akt (...) w przedmiocie przekazania pisma o udzielenie informacji publicznej do rozpatrzenia zgodnie...
Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2010 r. w przedmiocie przekazania pisma o udzielenie informacji publicznej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością., Naczelny...

III ONP 1/24 - Postanowienie NSA z 2024-04-12

Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Radzikowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem...
Roślin Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Radzikowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Pismem z dnia 7 marca 2024 r. skarżący wniósł sporządzaną...

I ONP 11/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga A. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wr 59/10 odrzucającego skargę A. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w przedmiocie rozpoznania wniosków skarżącego z dnia 17 sierpnia 2010 r., 25 sierpnia 2010 r., 3 września 2010 r. i 9 września 2010 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia.

III ONP 8/23 - Postanowienie NSA z 2024-02-14

w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia, 2. zwrócić W. D...

VII SA/Wa 992/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

realizacji zadania, które w dniu jej wydania nie leżało w sferze zadań operatora publicznego ('przeprowadzanie wyborów Prezydenta RP w trybie korespondencyjnym...
oraz innych aktach normatywnych, RPO wyjaśnił też, że organ ten podejmuje sprawy, w których dochodzi do naruszeń ze strony organów władzy publicznej praw i wolności...

II FNP 5/19 - Wyrok NSA z 2019-05-29

Komisji wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w celu przeprowadzenia przez Komisję oceny zgodności tej pomocy. Organy podatkowe Państwa Członkowskiego...
wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały z 2012 r. zachowująca swój byt prawny uchwała z 2002 r. będzie stanowiła bezprawną pomoc publiczną w kontekście norm prawa...

II FNP 4/19 - Wyrok NSA z 2019-05-29

Członkowskie jest zaś zobowiązane poinformować Komisję niezwłocznie o pomocy udzielonej bezprawnie, udzielić Komisji wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w celu...
, czy w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały z 2012 r. zachowująca swój byt prawny uchwała z 2002 r. będzie stanowiła bezprawną pomoc publiczną w kontekście...

II FNP 6/19 - Wyrok NSA z 2019-05-29

Członkowskie jest zaś zobowiązane poinformować Komisję niezwłocznie o pomocy udzielonej bezprawnie, udzielić Komisji wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w celu...
, czy w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały z 2012 r. zachowująca swój byt prawny uchwała z 2002 r. będzie stanowiła bezprawną pomoc publiczną w kontekście norm...
1   Następne >   2