Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 1173/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Komendanta Głównego Straży Granicznej - projekty aktów prawnych - zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej...
jego zwolnienia ze służby., Oznacza to, że organ administracji publicznej orzekający na podstawie art. 115a ustawy o Policji musi zrekonstruować jego treść zgodnie z wyrokiem...

I OSK 997/16 - Wyrok NSA z 2018-03-06

1990 r. o Straży Granicznej (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zm.),, b) pkt 6 świadectwa służby, poprzez wykreślenie informacji o okresie zawieszenia...
. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 81, poz. 738 ze zm.) zamknięty katalog informacji, które winny się w nim znaleźć...

II SA/Wa 106/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

[...] września 2014 r. M. P. złożył wniosek o sprostowanie świadectwa służby z dnia [...] września 2014 r. w zakresie pkt 6 tj. tzw. informacji o okresie zawieszenia...
funkcjonariusza, poprzez ich wykreślenie., W uzasadnieniu wniosku podał, że w doręczonym świadectwie służby datowanym na [...] września 2014 r. zawarto w pkt 6 szereg informacji...

II SA/Wa 1736/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Granicznej (Dz. U. nr 86 poz. 784 z późn.zm.) świadectwo służby zawiera informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku służbowego i uprawnień z ubezpieczenia...
społecznego zwalnianego funkcjonariusza., Zasadnym zatem było podanie w pkt 6 świadectwa służby, w którym zamieszcza się informacje dodatkowe, informacji o zawieszeniu...

II SA/Wa 1735/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

o sprostowanie świadectwa służby z dnia [...] kwietnia 2014 r. w zakresie pkt 6, tj. tzw. informacje dodatkowe, poprzez ich wykreślenie., W uzasadnieniu wniosku podała...
, że w doręczonym w dniu 19 maja 2014 r. świadectwie służby datowanym na [...] kwietnia 2014 r. zawarto w pkt 6 szereg informacji dodatkowych, których ujęcie...

II SA/Wa 1737/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

informacji dotyczącej zaległych urlopów oraz ekwiwalentu za niewykorzystane zaległe urlopy. Wskazał w nim ilość zaległych urlopów w rozbiciu na poszczególne lata, która powinna...
już wyżej postanowienia, nie uwzględnił zażalenia z dnia [...] kwietnia 2014 r. W uzasadnieniu podał, że ujęte w świadectwie służby informacje odnośnie wykorzystanych...

II SAB/Wa 73/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

czynności wyjaśniających. Tego samego dnia organ wystąpił do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA z prośbą o przekazanie informacji, czy wnioskodawca ma ustalone prawo...
emerytalnym decyzję o ponownym ustaleniu wysokości emerytury z dnia [...] lipca 2017 r. oraz otrzymaną informację z Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni...

II SA/Wa 252/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

interesu obywateli., Strona na podstawie art. 136 k.p.a. w zw. z art. 7 k.p.a. wniosła o uzyskanie z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości informacji...
o karalności i dopuszczenie tej informacji jako dowodu oraz uznanie jako dowodu w sprawie - wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1976 r. sygn. akt I PR 185/76. Wniósł...

II SA/Wa 884/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-16

2017 r. Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczącego informacji o przebiegu służby Nr [...] wynika, że wnioskodawca pełnił...
służby po dniu 12 września 1989 r., Komendant Główny Straży Granicznej w piśmie z dnia [...] lutego 2018 r. (znak: [...]) przekazał informacje dotyczące przebiegu służby ww...

II SA/Wa 2656/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-25

administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Informacja zawarta w piśmie Sądu Rejonowego w C...
publicznego, nie była zatem wiążąca dla organów Straży Granicznej. Ich obowiązkiem było dokonanie oceny wiarygodność tej informacji z uwzględnieniem całokształtu materiału...
1   Następne >   +2   +5   +10   20